ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ประวัติความเป็นมาห้องสมุดประชาชน

  

ประวัติความเป็นมา         

            ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ได้เริ่มจัดตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยนายนรินทร์ จงประเสริฐ ผู้ช่วยอำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสมุทรสาคร ได้นำความดำริของ ดร.สุรัฐ ศิลปอนันท์ อธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียนที่จะสร้างห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ที่มีพระชนมายุครบ 36 พรรษา ความดำริดังกล่าวนี้ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จังหวัดสมุทรสาคร ได้นำไปปรึกษาและประสานงานกับ สจ.บุญส่ง สุนทรโรหิต   ประธานสภาจังหวัดสมุทรสาคร ได้มีความเห็นและยินดีรับดำเนินการประสานงานกับสมาชิกสภาจังหวัด ในแต่ละเขตอำเภอให้รับผิดชอบในการจัดหาทุนทรัพย์  และงบประมาณสนับสนุนในการสร้างอาคารครบ 3 อำเภอ  ส่วนสถานที่ตั้งได้มอบหมายให้ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสมุทรสาครเป็นผู้จัดหา

          ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองสมุทรสาคร สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2536 โดยประธานสภาจังสมุทรสาครและสจ.บุญส่ง  สุนทรโรหิต ได้ติดต่อประสานกับท่านเจ้าพระครูสาครสีลคุณ จ้าอาวาสวัดคลองครุ ท่านได้พิจารณาเห็นความสำคัญของห้องสมุดฯ ดังกล่าว ที่จะเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้ของประชาชนทั่วไปจึงอนุญาตให้ใช้ที่ดินของวัดคลองครุ จำนวน 1ไร่ พร้อมก่อสร้างห้องสมุดฯ โดยใช้เงินส่วนตัวและเงินบริจาคจากประชานสมทบสร้างอีกส่วนหนึ่งสร้างเป็นอาคารห้องสมุดฯ ขนาดใหญ่ วงเงินค่าก่อสร้างอาคารจำนวน 3.7 ล้านบาท (ไม่รวมราคาที่ดิน) โดยนายจำนียร  สุตะโคตร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสมุทรสาคร นางสาวอังคณา วสุวรวงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสมุทรสาคร  นายโสภณ อินทร์จันทร์ และนางประณีต ธนูพันธ์   ผู้ประสานงานอำเภอได้ร่วมกันประสานในการก่อสร้างจนแล้วเสร็จถึงวาระนายวิเชียร กลัดทอง  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสมุทรสาคร นายทวี ณระนอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสมุทรสาครได้มอบให้ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองสมุทรสาครเข้าปรับปรุงตกแต่งบริเวณภายนอกและภายในเสร็จสิ้นพร้อมเปิดดำเนินการโดยมี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานเปิดอาคาร เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2543

 

ปรัชญา  

 

         เน้นบริการ งานคุณภาพ ผู้รับประทับใจ

วิสัยทัศน์

        จัดการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาพ

อัตลักษณ์

        เทคโนโลยีเพื่อการบริการ

พันธกิจ

         1.พัฒนาระดับความสามารถของในการอ่านของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้ได้ระดับอ่านคล่องเขียนคล่องและอ่านเชิงคิดวิเคราะห์พื้นฐาน โดยผ่านกระบวนการปฏิรูปการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

          2.พัฒนาคนไทยให้มีนิสัยรักการอ่านใฝ่เรียนใฝ่รู้โดยปลูกฝังและสร้างเจตคติให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการอ่าน ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วม และกำหนดมาตรการจูงใจเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน

         3.ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้้อต่อการอ่านให้เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยสนับสนุนการพัฒนาแหล่งการอ่านให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง และหลากหลาย รวมทั้งมีความพร้อมในด้านสื่ออุปกรณ์ที่สนับสนุนการอ่าน และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย

        4.ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายส่งเสริมการอ่านโดยจัดให้มีอาสาสมัครส่งเสริมการอานในทุกตำบล

      Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...