ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
สถิติ(ประจำปี 2557)ผู้ใช้บริการยืม-คืนสื่อผ่านระบบ LRLS

 สถิติ ผู้ใช้บริการ ยืม-คืน สื่อในห้องสมุดประชาชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ งบประมาณปี 2557   

ต.ค.-56 พ.ย.-56 ธ.ค.-56 ม.ค.-56 ก.พ.-57 มี.ค.-57
วันที่ จำนวนคน จำนวนหนังสือ วันที่ จำนวนคน จำนวนหนังสือ วันที่ จำนวนคน จำนวนหนังสือ วันที่ จำนวนคน จำนวนหนังสือ วันที่ จำนวนคน จำนวนหนังสือ วันที่ จำนวนคน จำนวนหนังสือ
1 15 18 4 15 17 2 11 25 2 14 7 3 17 32 3 8 14
28 10 7 7 24 26 3 13 22 3 20 24 5 17 3 4 12 29
29 5 8 11 15 54 4 15 4 6 17 13 6 17 9 5 13 17
30 17 19 13 6 10 6 11 15 7 18 19 7 20 9 6 13 7
31 6 5 15 6 20 9 26 20 8 16 2 10 16 17 7 15 10
      18 14 14 11 15 5 9 13 20 11 24 10 10 12 10
      19 14 7 12 19 22 10 12 20 12 13 9 11 14 22
      20 16 8 13 25 10 16 18 15 13 12 5 13 14 2
      21 13 36 16 16 10 17 21 18 17 21 32 14 14 15
      22 18 20 17 14 13 20 13 22 18 6 9 17 23 19
      25 109 6 18 16 3 21 16 18 19 9 6 17 14 16
      26 9 5 19 15 27 22 26 14 20 8 15 24 14 16
      27 6 2 20 18 19 23 10 17 21 9 2 25 17 23
      28 18 24 23 25 23 24 13 26 24 8 8 26 11 18
      29 23 20 25 22 26 27 18 27 25 11 14 27 9 6
            26 17 35 28 18 8 26 11 19 28 13 22
            27 21 23 29 16 32 27 11 17 31 15 25
                  30 14 20 28 13 17      
                  31 26 9            
                                   
รวม 53 50   306 261   299 302   319 331   243 224   231 271

หมายเหตุ  วันที่ 2 - 27 เดือน ต.ค. 2556 อยู่ระหว่างดำเนินการย้ายห้องสมุดประชาชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์

     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...