ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
บ้านหนังสือชุมชน... แหล่งเรียนรู้ชุมชน

   บ้านหนังสือชุมชนเพื่อส่งเสริมการอ่าน และเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน   

“การอ่าน” เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนากระบวนการคิด และภูมิปัญญา นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพคน สังคมและประเทศชาติ

    

"บ้านหนังสือชุมชนเป็นเหมือนธนาคารความรู้ใกล้บ้าน ที่มีข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยง่าย

 โดยทำเลของการจัดตั้งบ้านหนังสือชุมชน จะตั้งอยู่ศูนย์กลางของหมู่บ้าน  

โดยมีอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชนซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่คอยให้บริการประชาชน"

ขอบคุณภาพจาก http://www.happyreading.in.th/ 

(หนังสือ,เอกสาร,บทความ,ภาพถ่าย,วีดีโอนี้ เผยแพร่เพื่อการศึกษาไม่มีผลประโยชน์ด้านการค้า)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ข้อมูลที่ตั้งบ้านหนังสือชุมชน ตำบล ในคลองบางปลากด จำนวน 3 แห่ง
หมู่ 9 วัดคู่สร้าง เลขที 91/1 ผู้ดูแล น.ส.น้ำฝน แก้วสว่าง หมู่ 12 คู่สร้างคู่สม เลขที 290/354 ผู้ดูแล นางกชมล ชัยจินดา หมู่ 13 สุขสวัสดิ์ เลขที 197/11 ผู้ดูแล นางมะลิ อินทะนาคา ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

ข้อมูลที่ตั้ง บ้านหนังสือชุมชน ต.นาเกลือ จำนวน 3 แห่ง
หมู่ 2 บ้านคลองนาเกลือ เลขที 46 ผู้ดูแล อภิศักดิ์ บุญแช่ม หมู่ 4 บ้านสาขลา เลขที 267 ผู้ดูแล วิรุฬ เฉื่อยฉ่ำ หมู่ 5 บ้านสาขลา เลขที 177 ผู้ดูแล กุลชลี บุญเกลี้ยง ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

ข้อมูลที่ตั้ง บ้านหนังสือชุมชน ต.บ้านคลองสวน จำนวน 3 แห่ง
หมู่ 1 บ้านหัวป่า เลขที่ 181 ผู้ดูแล น.ส.ศิรินัน ขำเพ็ง หมู่ 2 บ้านคลองกระออม เลขที 451/12-13 ผู้ดูแล นายนิยม วรรณภักดี หมู่ 3 บ้านคลองสวน เลขที 371 ผู้ดูแล น.ส.ชูชีพ อินทสังข์ ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

ข้อมูลที่ตั้ง บ้านหนังสือชุมชน ต.ปากคลองบางปลากด จำนวน 3 แห่ง
หมู่ 2 วัดแค เลขที 1 ผู้ดูแล นายปัณนพ กองโภค หมู่ 3 เจดีย์ เลขที 80/4 ผู้ดูแล สรวิชญ์ วรรณฤดี หมู่ 4 คลองวัดโบสถ์ ผู้ดูแล สุจิตตรา ยิ้มเอี่ยม....ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

ข้อมูลที่ตั้ง บ้านหนังสือชุมชน ต.แหลมฟ่าผ่า จำนวน 5 แห่ง
หมู่ 3 บ้านปากคลองใหม่ เลขที 30 ผู้ดูแล นางวราภรณ์ พาเจริญ หมู่ 4 บ้านปากคลองแดง ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ผู้ดูแล นางนิภา กิตติรักษา หมู่ 5 บ้านซอย 2 เลขที 139 ผู้ดูแล นายภารดร วรรณกสิน หมู่ 9 บ้านขุนสมุทรจีน ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ผู้ดูแล นายสมร เข่งสมุทร หมู่ 13 บ้านคลองพระราม ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ผู้ดูแล นางบุศลิน มะลิแย้ม....ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

ข้อมูลที่ตั้งบ้านหนังสือชุมชน ตำบล ในคลองบางปลากด จำนวน 3 แห่ง
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...