ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
วันและเวลาเปิดให้บริการ ระเบียบการยืม คืนสื่อ

                                                                                 

วันและเวลาเปิดทำการ

         วันจันทร์  -   วันศุกร์          เปิดบริการตั้งแต่เวลา    08.30  -  16.30  น.

         วันเสาร์   -    วันอาทิตย์    เปิดบริการตั้งแต่เวลา     09.00  -  17.00 น.

                           หยุดทุกวันนักขัตฤกษ์

การสมัครสมาชิก

          1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด เห็นนาชัดเจน  ขนาด  2  นิ้ว    จำนวน  1  รูป

          2. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประชาชน   (อย่างละ1ฉบับ)        

ระเบียบการยืมคืน  

         1. หนังสือครั้งละ         4   เล่ม       ไม่เกิน   7  วัน

         2. สื่ออเล็กทรอนิกส์    4   แผ่น      ไม่เกิน  7  วัน  

                     ส่งเกินกำหนดปรับวันละ 1บาท            

                                                                                        

     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...