ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเซกา ตำบลเซกา  อำเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

        ห้องสมุดประชาชนอำเภอเซกาได้จัดตั้งขึ้น เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินการของบประมาณสมทบจากกรมการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อจัดตั้งห้องสมุดประชาชนอำเภอเซกา จัดตั้งบริเวณบ้านศรีพนา หมู่ ๗ ตำบลเซกา  อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย จากเงินงบประมาณของกรมการศึกษานอกโรงเรียน จำนวน ๓๙๙,๐๐๐ บาท และเงินผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสมทบและได้ดำเนินก่อสร้างแบบแปลนอาคารห้องสมุดชั้นเดียวของกรมการศึกษานอกโรงเรียน  และประกาศจัดตั้งเป็นห้องสมุดประชาชนอำเภอเซกา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖  โดยได้รับความดูแลจากศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน  มีนายธนิต  บุญประเสริฐ  เป็น ผปอ. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนขณะนั้นยังไม่มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์การให้บริการที่สมบูรณ์กับนักเรียน  นักศึกษา  ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ได้รับการบริการเท่าที่ควรและมีผู้บริหารดังนี้

        พ.ศ. ๒๕๓๗ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๗  นายอาส  พ้นเหตุ  ผู้บริหารศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเซกา  กรมการศึกษานอกโรงเรียนได้จัดสรรงบประมาณให้จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์บางส่วนเข้าห้องสมุด  ผู้มาใช้บริการคือนักเรียน  นักศึกษา  ประชาชนทั่วไปในเขตอำเภอเซกาและอำเภอใกล้เคียง

        ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  นายคำตัน  วรรณชู  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา  แนะนำการใช้ห้องสมุดและทำงานเทคนิคในห้องสมุด   เช่น  การลงทะเบียนหนังสือ  ลงทะเบียนวารสาร  การจัดเก็บหนังสือขึ้นชั้น  บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า  บริการยืม-คืน  เป็นต้น

        นายพิทักษ์  ราชาทุม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปากคาด รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา  ตั้งแต่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  - วันที่ ๑๕ สิงหาคม  ๒๕๕๔

        นายสมควร  สุดเพาะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา ตั้งแต่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔  - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

        นางณิชา  คำชมภู  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา  ตั้งแต่     ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ – ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

        นายวิทยา  พิสัยพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา  ตั้งแต่     ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

        นายมงคล  พลาลี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา  ตั้งแต่     ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ – ปัจจุบัน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
กศน.เพื่อประชาชน
กศน.เพื่อประชาชน
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...