ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ประวัติความเป็นมา

ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีวิไล จังหวัดหนองคาย เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2537 ตรงกับช่วงที่จังหวัดหนองคายเปิดสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นที่บริเวณวัดอรัญญวิเวก จากเงินงบประมาณของกรมการศึกษานอกโรงเรียนและเงินสมทบ 150,000 บาท ได้ดำเนินการก่อสร้างเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2537 ได้ก่อสร้างแบบแปลนอาคารห้องสมุดชั้นเดียวของกรมการศึกษานอกโรงเรียน เมื่อสร้างเสร็จได้ประกาศจัดตั้งเป็นห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีวิไล เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2537 โดยไดรับความดูแลจากศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน มีนายวิทยา พิสัยพันธ์ เป็นหัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอศรีวิไล ซึ่งยังไม่มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์การให้บริการที่สมบูรณ์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ได้รับการบริการเท่าที่ควร

                ปี  พ.ศ.2539 นายพิทักษ์  ราชาทุม เป็นผู้บริหารศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอศรีวิไล กรมการศึกษานอกโรงเรียนได้จัดสรรงบประมาณให้คือ ค่าจัดซื้อของบางส่วนเข้าห้องสมุด ผู้มาใช้บริการคือนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในเขตอำเภอศรีวิไลและอำเภอใกล้เคียง

                ปลายปี พ.ศ.2539 นายพิทักษ์  ราชาทุม หัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอศรีวิไล ได้พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ให้น่าอยู่และได้งบประมาณสนับสนุนจาก ส.ส.พินิจ  จารุสมบัติ จึงทำให้ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีวิไลสามารถเปิดบริการให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้อย่างเต็มรูปแบบ แต่การดำเนินงานห้องสมุดยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเนื่องจากยังไม่มีบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุดที่ไว้ให้บริการ จึงได้ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ครูในโรงเรียนศรีวิไลวิทยา มาเป็นวิทยากรแนะนำการใช้ห้องสมุดและทำงานเทคนิคในห้องสมุด เช่น การลงทะเบียนหนังสือ ลงทะเบียนวารสาร การจัดเก็บหนังสือขึ้นชั้น บริหารตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า บริการยืม คืน เป็นต้น

 

                ปี พ.ศ. 2542 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอศรีวิไล ได้รับเงินจัดสรรจากกรมการศึกษานอกโรงเรียน เป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชน เพื่อมาปฏิบัติงานเป็นเจ้าที่ห้องสมุดมาจนถึงปัจจุบัน 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...