ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ประวัติห้องสมุดประชาชนอำเภอหัวหิน

ประวัติห้องสมุดประชาชนอำเภอหัวหิน

 

                  พระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์      ซึ่งมีพระตำหนักประทับแรมอยู่ที่อำเภอหัวหินได้เสด็จมาประทับแรม  ณ พระตำหนักนี้เป็นประจำ  ได้ทรงเห็นว่าในเขตอำเภอหัวหินไม่มีห้องสมุดส่วนรวมที่จะให้ประชาชน ได้อ่านหนังสือและรวบรวมเอกสารและสรรพหนังสือต่างๆ ไว้ให้ค้นคว้าหาความรู้จึงได้มีรับสั่งให้นายอำเภอหัวหินและเทศมนตรีหัวหิน จัดหาที่ดินก่อสร้างห้องสมุดประชาชน   โดยพระราชทานเงินส่วนพระองค์จำนวนเงิน 100,000 บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  มอบให้นายฟื้น   กระแสสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลหัวหิน    ก่อสร้างห้องสมุดประชาชน    ณ   ที่ดินสาธารณะริมถนนแนบเคหาสน์    ตำบลหัวหิน    อำเภอหัวหิน  โดยเทศมนตรีตำบลหัวหินเป็นผู้รับไปดำเนินการปลูกสร้าง  ตลอดทั้งการถมดิน  ทำรั้ว  เทศบาลตำบลหัวหินจึงได้ทำการปลูกสร้างเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว    ยาว    20.20    เมตร    กว้าง  6  เมตร   มีมุขด้านหน้ายาว  5  เมตร  ภายในห้องเปิดเป็นห้องโถง  สำหรับเป็นที่อ่านหนังสือและจัดวางตู้ใส่หนังสือต่างๆ   มีห้องสำหรับเก็บพัสดุ   1   ห้อง และมีห้องน้ำภายในอาคาร   ติดตั้งไฟฟ้าเสร็จเรียบร้อย  พื้นเทคอนกรีต และทาสีตัวอาคาร

 

                  ครั้นเมื่อ  วันที่  26  ตุลาคม  2498  จึงได้กระทำพิธีเปิดโดยพระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ ทรงเป็นองค์ประธาน และให้ชื่อว่า  ห้องสมุดประชาชนอำเภอหัวหิน 

(จุลจักรพงษ์บุญนิธิ)” เมื่อได้เปิดดำเนินการให้ประชาชนใช้แล้ว พระองค์ยังได้ทรงพระราชทานหนังสือต่าง ๆ    ซึ่งพระองค์ท่านได้พระราชนิพนธ์จำนวนมากให้เป็นสมบัติของห้องสมุด    นอกจากนั้นยังให้อยู่ในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิ     จุลจักรพงษ์บุญนิธิ    สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินงานห้องสมุด  กองการศึกษาผู้ใหญ่กระทรวงศึกษาธิการได้จัดจ้าง บรรณารักษ์และนักการภารโรง  พร้อมได้จัดสรรเงินงบประมาณแก่ห้องสมุด

ดำเนินการพัฒนาตัวอาคาร

                ปี พ.ศ. 2511 มูลนิธิจุลจักรพงษ์บุญนิธิ ได้ให้เงินมาสำหรับปรับปรุงอาคารใหม่ ทั้งภายในภายนอกซ่อมพื้นคอนกรีตภายในและภายนอกที่ยุบและแตก และทำรั้วรวมทั้งสามด้านแทนของเดิมที่ผุพัง

                ปี พ.ศ. 2512 กองการศึกษาผู้ใหญ่ กระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติเงินงบประมาณจำนวน 4,050 บาท ทำรั้วด้านหน้าที่ยังค้างอยู่อีก 1 ด้าน พร้อมทั้งทาสีทั้งสี่ด้าน

                ปี พ.ศ. 2515 กองการศึกษาผู้ใหญ่ กระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติเงินงบประมาณ 5,000 บาท สำหรับทำพื้นด้านนอกรอบตัวอาคารและเทพื้นหน้ามุขที่ชำรุด

                ปี พ.ศ. 2522 กองการศึกษาผู้ใหญ่ ซึ่งได้รับการยกฐานะเป็นกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการให้งบประมาณสำหรับสร้างห้องสมุดใหม่โดยจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารหลังนี้เป็นเงิน 485,000 บาท พร้อมครุภัณฑ์ ลักษณะอาคารเป็นคอนกรีตชั้นเดียว ยาว 20.20 เมตร กว้าง 6 เมตร มีมุขด้านหน้า เปิดให้ใช้เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2523 และได้พัฒนาขึ้นเรื่อยมา     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...