ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านกับห้องสมุดประชาชนอำเภอหัวหินปีงบประมาณ 2557

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอหัวหิน ปีงบประมาณ 2557

1.โครงการห้องสมุดดีเคลื่อนที่สู่ชุมชน

2. โครงการมุมภาษากับอาเซียนศึกษา

3.โครงการรักการอ่านการอ่านสานปัญญา2เมษา

4.โครงการ อาสาสมัครรักการอ่านOn tour at Hua-Hin by Hua-Hin  Public Library

5.โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาสมรรถนะการอ่านและการเรียนรู้

         Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...