ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ข้อมูลตำบล นาเกลือ

ข้อมูลตำบล นาเกลือ
  ประวัติความเป็นมา  
ตำบลนาเกลือ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ประกอบไปด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ 1 บ้านขุนสมุทนไทย หมู่ 2 บ้านนาเกลือ หมู่ 3 บ้านสาขลา หมู่ 4 บ้านสาขลา หมู่ 5 บ้านสาขลา
หมู่ 6 บ้านคลองทะเล หมู่ 7 บ้านสาขลา หมู่ 8 บ้านสาขลา 
     สภาพทั่วไปของตำบล
เป็นที่ราบลุ่มติดชายทะเลน้ำทะเลท่วมถึง ราษฎรส่วนใหญ่อาศัยตั้งบ้านเรือนอยู่ริมคลอง การสัญจรไปมาจะใช้ทางน้ำ
โดยมีเส้นทางหลักคือคลองสรรพสามิต ปัจจุบันมีถนนสุขสวัสดิ์ – สาขลา อีกเส้นทาง 
  ข้อมูลอาชีพของตำบล   
อาชีพหลัก เลี้ยงกุ้ง ปู หอยแครง   อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป ค้าขาย
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
 วัดสาขลา 
ขอบคุณข้อมูลจาก thaitambon.com  ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 10  กุมภาพันธ์ 2562
(หนังสือ,เอกสาร,บทความ,ภาพถ่าย,วีดีโอนี้ เผยแพร่เพื่อการศึกษาไม่มีผลประโยชน์ด้านการค้า)


เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
หัวหน้า กศน. ตำบลนาเกลือ
นางสาวศรีสมร จงเจิดสิน พบกลุ่มทุกวันพุธ ม.ปลาย สถานที่พบกลุ่ม กศน.ตำบลนาเกลือ จำนวนผู้เรียน ๓๐ คน พบกลุ่มทุกวันอาทิตย์ ม.ปลาย สถานที่พบกลุ่ม รร.ป้อมนาคราชฯ จำนวนผู้เรียน ๓๖ คน เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

หัวหน้า กศน. ตำบลนาเกลือ
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...