ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ข้อมูล กศน.บ้านคลองสวน

ข้อมูลตำบล บ้านคลองสวน
   ประวัติความเป็นมา  
ตำบลบ้านคลองสวน เดิมขึ้นอยู่กับตำบลนาเกลือ การคมนาคมไม่สะดวก
ยากต่อการปกครองและพัฒนาท้องถิ่น
เนื่องจากมีพื้นที่กว้างการพัฒนาไม่ทั่วถึง จึงได้แยกจากตำบลนาเกลือมาเป็นบ้านคลองสวน
เมื่อปี พ.ศ. 2522 เป็นต้นมา โดยแบ่งการปกครองออกเป็น 4 หมู่บ้าน 
  สภาพทั่วไปของตำบล
พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มมีน้ำทะเลท่วมถึง แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ เขตน้ำจืด และเขตน้ำเค็ม 
 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล  
1. วัดคลองสวน     2. วัดคลองมอญ     3. วัดจันทร์แก้วเพ็ชร
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 11 กุมภาพันธ์ 2562
(หนังสือ,เอกสาร,บทความ,ภาพถ่าย,วีดีโอนี้ เผยแพร่เพื่อการศึกษาไม่มีผลประโยชน์ด้านการค้า)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
หัวหน้า กศน.บ้านคลองสวน
นางสาวอมรา สิทธิคำ หัวหน้า กศน.ตำบลบ้านคลองสวน สถานที่พบกลุ่ม โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ วันอาทิตย์ เวลา 9.00-12.00 น. ชุมชนวัดคลองสวน เวลา 14.00 - 17.00 น.ปรับปรุง ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562

หัวหน้า กศน.บ้านคลองสวน
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...