ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ข้อมูล กศน.ตำบลแหลมฟ้าผ่า

    ข้อมูลตำบล แหลมฟ้าผ่า    

ประวัติความเป็นมา :
ตำบลแหลมฟ้าผ่า เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ประกอบไปด้วย 13 หมู่บ้าน
 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดขุนสมุทราวาส (วัดขุนสมุทรจีน)
2. ป้อมพระจุลจอมเกล้า
(หนังสือ,เอกสาร,บทความ,ภาพถ่าย,วีดีโอนี้ เผยแพร่เพื่อการศึกษาไม่มีผลประโยชน์ด้านการค้า)


เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
หัวหน้า กศน.ตำบลแหลมฟ้าผ่า
นาย วิมล ยิ่งหาญ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลแหลมฟ้าผ่า พบกลุ่ม วันอาทิตย์ ณ กศน.ตำบลแหลมฟ้าผ่า ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอพระสมุทรเจดีย์

หัวหน้า กศน.ตำบลแหลมฟ้าผ่า
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...