ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ข้อมูลตำบลปากคลองบางปลากด

ข้อมูลตำบล ปากคลองบางปลากด
ประวัติความเป็นมา :
ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2537
ยกฐานะท้องถิ่นตำบลปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์
สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มมีน้ำท่วมถึง เพราะติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา มีคู คลอง จำนวนมาก
และอยู่ติดกับอ่าวไทย สภาพดินเป็นดินเค็มไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก 
 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. องค์พระสมุทรเจดีย์   2.ป้อมผีเสื้อสมุทร
(หนังสือ,เอกสาร,บทความ,ภาพถ่าย,วีดีโอนี้ เผยแพร่เพื่อการศึกษาไม่มีผลประโยชน์ด้านการค้า)


เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
หัวหน้า กศน.ตำบลปากคลองบางปลากด
นางสาวยุภารัตน์ ป้องโกเซ หัวหน้ากศน.ตำบลปากคลองบางปลากด พบกลุ่ม วันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น. วันอังคาร ,วันพุธ 17.00 - 20.00 น. ณ กศน.ตำบลปากคลองบางปลากด ซอยอมรา

หัวหน้า กศน.ตำบลปากคลองบางปลากด
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...