ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กำหนดการรับสมัครผู้เรียน กศน.อำเภอพระสมุทรเจดีย์

กศน.อำเภอพระสมุทรเจดีย์

เปิดรับสมัครผู้เรียน   ภาคเรียนที่ 1

ประมาณวันที่  1 - 30 เมษายน ของทุกปี

เปิดรับสมัครผู้เรียน  ภาคเรียนที่ 2

ประมาณวันที่ 1 - 31 ตุลาคม ของทุกปี

หลักฐานการสมัครการสมัคร

* สำเนาทะเบียนบ้าน  *สำเนาบัตรประชาชน  อย่างละ 2 ฉบับ

*สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ

*สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ,นามสกุล (ถ้าเปลี่ยน)    * รูปถ่าย 1 นิ้ว  2 รูป

วุฒิการศึกษา และใบเปลี่ยนชื่อ ,นามสกุล ตัวจริง

สมัครได้ที่ กศน.อำเภอพระสมุทรเจดีย์และ กศน.ตำบลทุกแห่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 4538312 Fax 02 4538313  กศน.อำเภอพระสมุทรเจดีย์     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...