ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
โครงการสร้างสรรค์ ปันสุข เด็กไทย (วันเด็กแห่งชาติ 58)

๑. หลักการและเหตุผล

              เนื่องในวันเสาร์ที่ ๒ ของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งของประเทศชาติ เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าในอนาคต และเพื่อรากฐานที่มั่นคงจำเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาความรู้ในด้านต่างๆ

               งานห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านค่าย จึงได้มีการจัดทำโครงการ “สร้างสรรค์ ปันสุข เด็กไทย” ขึ้น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘  เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านความคิด สติปัญญา การเรียนรู้ การใช้จินตนาการ กล้าคิด กล้าแสดง และส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ พร้อมเปิดโลกทัศน์ให้เด็กและเยาวชนกว้างมากยิ่งขึ้น

 

๒. วัตถุประสงค์

                 ๒.๑.  เพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟัง การอ่าน การเขียน ให้กับเด็กกับเยาวชน

                 ๒.๒.  เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ด้านความคิด สติปัญญา ให้กับเด็กกับเยาวชน

 

๓. กลุ่มเป้าหมาย

          ๓.๑. เชิงปริมาณ 

                    ๓.๑.๑. เด็กและเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน  ๑๐๐  คน

                    ๓.๑.๒. เด็กและเยาวชน ได้รับความรู้จากกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านการอ่าน การเขียน การสังเกต จดจำ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๐

          ๓.๒ เชิงคุณภาพ 

                                       ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านความคิด สติปัญญา

                  เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
กิจกรรมสอยดาวตอบคำถาม
กิจกรรมนี้เสริมทักษะ ก้านการอ่าน ความคิด การจดจำ

ประมวลภาพกิจกรรมสร้างสรรค์ ปันสุข เด็กไทย
กิจกรรมสอยดาวตอบคำถาม
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...