ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
การสมัครสมาชิก

การสมัครสมาชิกห้องสมุด 

1. นำบัตรประจำตัวประชาชน , บัตรข้าราชการ ,บัตรนักเรียน , ใบขับขี่ หรือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร อย่างใดอย่างหนึ่ง มาสมัคร
2. กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวลงในช่องที่ห้องสมุดกำหนดไว้ให้ครบถ้วน
3. รับฟังกฎระเบียบการยืม - คืน หนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
4. มีอายุสมาชิกตลอดชีพ
5. สมัครแล้วสามารถยืมหนังสือและสื่อการเรียนรู้ได้ทันที

6.  ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร

ระเบียบการยืมหนังสือ / สื่อโสต ฯ
1. แสดงบัตรทุกครั้งที่ยืม หนังสือ หรือสื่อโสตฯ
2. ยืมหนังสือได้ครั้งละไม่เกิน 5 เล่ม  ภายในกำหนด 7 วัน
3. วิดิทัศน์ เทป วีซีดี ยืมได้ ครั้งละ 2 รายการ ภายในกำหนด 7 วัน
4. หากทำหนังสือหรือสื่อโสตฯ สูญหายต้องเสียค่าซ่อมหรือชดใช้ตามความเหมาะสม
5. สามารถยืมหนังสือที่ค้างส่งต่อได้ทางโทรศัพท์ ภายใน 7 วัน

     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...