แบบฟอร์มสำรวจ แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ ห้องสมุดประชาชน และข้อเสนอแนะต่างๆ  

  แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ ห้องสมุดประชาชน และข้อเสนอแนะต่างๆ
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
ทั้งกิจกรรมภายในห้องสมุด กิจกรรมให้บริการเคลื่อนที่ภายนอกห้องสมุด และกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ทุกช่องทาง และข้อเสนอแนะต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้บริการทุกท่าน
(โปรดตอบประเมินทุกข้อ และกรอกทุกข้อ ยกเว้นข้อที่ท่านไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม)


1.ความพึงพอใจต่อหนังสือ และสื่อที่ให้บริการ
ความพึงพอใจต่อหนังสือ และสื่อที่ให้บริการทั้งภายในห้องสมุดฯ และบนช่องทางออนไลน์

 1. ดีมาก
 2. ดี
 3. ปานกลาง
 4. พอใช้
 5. ต้องปรับปรุง


2.ความพึงพอใจต่อบริการมุมต่างๆ ที่ให้บริการนั่งอ่านหนังสือ และใช้สื่อ
ความพึงพอใจต่อบริการมุมต่างๆ ที่ให้บริการนั่งอ่านหนังสือ และใช้สื่อ เช่นที่นั่งอ่านหนังสือมุมหนังสือทั่วไป ที่นั่งอ่านห้องนวนิยาย โซฟานั่งอ่านหนังสือบริเวณมุมด้านหน้าเคาน์เตอร์ และมุมอื่นๆ ที่เป็นที่นัั่งอ่านหนังสือ และใช้สื่อ, โน๊ตบุ๊ค

 1. ดีมาก
 2. ดี
 3. ปานกลาง
 4. พอใช้
 5. ต้องปรับปรุง


3.ความพึงพอใจต่อการใช้เว็บไซต์ของห้องสมุด (เว็บเชื่อมโยง), บริการ E-Book, องค์ความรู้, และการประชาสัมพันธ์งานบนเว็บไซต์ และเฟสบุ๊ค
 1. ดีมาก
 2. ดี
 3. ปานกลาง
 4. พอใช้
 5. ต้องปรับปรุง


4.ความพึงพอใจต่อมุมอินเตอร์เน็ต และการให้ใช้ WIFI ฟรี
 1. ดีมาก
 2. ดี
 3. ปานกลาง
 4. พอใช้
 5. ต้องปรับปรุง


5.ความพึงพอใจต่อมุมเด็ก และเยาวชน
 1. ดีมาก
 2. ดี
 3. ปานกลาง
 4. พอใช้
 5. ต้องปรับปรุง


6.ความพึงพอใจต่อห้องนิทรรศการกำแพงเพชร และห้องนครชุม
 1. ดีมาก
 2. ดี
 3. ปานกลาง
 4. พอใช้
 5. ต้องปรับปรุง


7.ความพึงพอใจต่อห้องฉายภาพยนตร์
 1. ดีมาก
 2. ดี
 3. ปานกลาง
 4. พอใช้
 5. ต้องปรับปรุง


8.ความพึงพอใจต่ออาคาร และสถานที่ห้องสมุดฯ โดยภาพรวม
 1. ดีมาก
 2. ดี
 3. ปานกลาง
 4. พอใช้
 5. ต้องปรับปรุง


9.ความพึงพอใจต่อบรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดฯ
 1. ดีมาก
 2. ดี
 3. ปานกลาง
 4. พอใช้
 5. ต้องปรับปรุง


10.ความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะ ต่อระเบียบการให้บริการยืม-คืน และระยะเวลาการเปิดปิด ของห้องสมุด


11.โปรดเสนอความต้องการหนังสือ และสื่อ
ท่านต้องการหนังสือ และสื่อ ประเภทใด บ้าง (หากทราบชื่อเรื่อง และ/หรือ ผู้แต่งหนังสือ โปรดระบุ)12.ท่านต้องการให้ห้องสมุดฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างไรบ้าง
โปรดเสนอแนะกิจกรรม หรือวิธีการจัดกิจกรรม ที่ท่านต้องการให้ทางห้องสมุดจัดไว้ให้บริการแต่ผู้ใช้บริการ เยาวชน และประชาชนทุกท่าน ทั้งภายในห้องสมุด ภายนอกห้องสมุด และบนช่องทางออนไลน์13.(หากไม่ได้ร่วมกิจกรรมไม่ต้องกรอกข้อมูล)ความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะต่อ "โครงการจิตอาสาผาสุข สนุกเรียนรู้"
(สำหรับอาสาสมัครห้องสมุดฯ) ความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะต่อ "โครงการจิตอาสาผาสุข สนุกเรียนรู้"14.(หากไม่ได้ร่วมกิจกรรมไม่ต้องกรอกข้อมูล) ความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะต่อ "โครงการศูนย์รับบริจาคและส่งต่อสื่อ หนังสือสู่ชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร และโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร"
(สำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม) ความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะต่อ "โครงการศูนย์รับบริจาคและส่งต่อสื่อ หนังสือสู่ชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร และโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร"15.(หากไม่ได้ร่วมกิจกรรมไม่ต้องกรอกข้อมูล)ความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะต่อ "โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ตลาดสดนครชุม (พวงทอง)"
(สำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม) ความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะต่อ "โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ตลาดสดนครชุม (พวงทอง)"16.(หากไม่ได้ร่วมกิจกรรมไม่ต้องกรอกข้อมูล)ความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะต่อกิจกรรม "ความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะต่อกิจกรรม "เรียนรู้คู่ความสนุกไปกับเว็บเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ของห้องสมุดฯ"
(สำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม) ความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะต่อกิจกรรม "ความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะต่อกิจกรรม "เรียนรู้คู่ความสนุกไปกับเว็บเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ของห้องสมุดฯ"

(หากไม่ได้ร่วมกิจกรรมไม่ต้องกรอกข้อมูล)17.(หากไม่ได้ร่วมกิจกรรมไม่ต้องกรอกข้อมูล)ความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะต่อกิจกรรม "อนุบาลเรียนรู้ กับ ห้องสมุดฯ"
(สำหรับครูที่นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม) ความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะต่อกิจกรรม "อนุบาลเรียนรู้ กับ ห้องสมุดฯ"18.(หากไม่ได้ร่วมกิจกรรมไม่ต้องกรอกข้อมูล)ความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะต่อกิจกรรม "วิเคราะห์ผังความคิดโดยใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อ" ภายใต้กิจกรรมการส่งเสริมการอ่านโดยใช้ห้องฉายภาพยนตร์
(สำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม) ความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะต่อกิจกรรม "วิเคราะห์ผังความคิดโดยใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อ" ภายใต้กิจกรรมการส่งเสริมการอ่านโดยใช้ห้องฉายภาพยนตร์19.ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม
ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติมรหัสยืนยัน :
33150
 
   
ผู้ตอบแบบสำรวจ :