ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (20,105)
        สื่อ (1,338)
        สมาชิก (4,339)
  เครือข่ายห้องสมุด (931)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (2)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   รู้จักห้องสมุด
       ต้นไม้ทรงปลูก (1)
       ประวัติความเป็นมา (1)
       แนะนำมุมห้องสมุด (1)
       ทำเนียบบุคลากร (6)
       ที่ตั้ง/แผนที่ (1)
   พิพิธอาเซียน
       รู้จักอาเซียน (15)
       ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (4)
   สื่อ
       วีดีทัศน์ (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (976)
       ลิงค์
           หนังสือหายาก (12)
           Future of Mobility - อนาคตขอ... (1)
           Future of Sustainability - อ... (1)
           Future of Play - อนาคตของควา... (1)
           Future of Learning - อนาคตขอ... (1)
           Future of Work - อนาคตของการ... (1)
           Future of Living - อนาคตของก... (1)
           คู่มือวัคซีนโควิด ฉบับประชาช... (1)
           หนังสือของพ่อ (1)
           หนังสือเรื่อง "รางเลื่อน" (1)
           สุขภาพ (1)
           หอสมุดแห่งชาติ (1)
           TK. Park (1)
           หอสมุดดำรงราชานุภาพ (1)
           ห้องสมุดมารวย (1)
           แหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้ เพื... (1)
           ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราช... (1)
           ศูนย์รวมข่าวสารงานราชการ สมั... (1)
           ศูนย์ให้ความรู้ด้านสุขภาพอนา... (1)
           ระบบและศูนย์กลางการจัดการเรี... (1)
           E-Book ห้องสมุดประชาชน (1)
           I Love Library E-book (1)
           กศน.อำเภอเมืองมหาสารคาม (1)
           แพรว MAGAZINE (1)
           เว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ (14)
           สำนักงาน กศน. (1)
           หนังสือดี (4)
           รวมเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน (3)
           บทความน่ารู้ (6)
       ข้อมูลบริการ (11)
       องค์ความรู้
           บรรณานิทรรศน์ออนไลน์ (6)
           นิทรรศการออนไลน์ฺ (1)
           แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอเมืองม... (9)
           แหล่งการเรียนรุ้ในชุมชน (28)
           ภูมิปัญญาท้องถิ่น (14)
       แบบฟอร์มสำรวจ (5)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 14,576
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเรียนรู้ภัยจากการใช้เทคโนโลยีสานสนเทศ

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. นางสาวภัทรทิยา ตุมอญ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยอาสาสมัครฯ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมืองมหาสารคาม จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเรียนรู้ภัยจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้...

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวภัทรทิยา ตุมอญ บรรณารักษ์ชำนายการพิเศษ และนางสาวป่านรวี ทับธานี บรรณารักษ์จ้างเหมาบริการ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมืองมหาสารคาม จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและฝึกทักษะการเรียนรู้สำหรับผู้สูงวัยในช...

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและฝึกทักษะการเรียนรู้เคลื่อนที่สำหรับผู้สูงวัยในชุมชน

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวภัทรทิยา ตุมอญ บรรณารักษ์ชำนายการพิเศษ และนางสาวป่านรวี ทับธานี บรรณารักษ์จ้างเหมาบริการ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมืองมหาสารคาม จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและฝึกทักษะการเรียนรู้สำหรับผู้สูงวัยในช...

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
พระราชกรณียกิจ ระหว่างเดื...

พระราชกรณียกิจ ระหว่างเดื...

เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนาก...

วิจิตรศิลป์ดินเผาเกาะเกร็...

พินิจหัตถศิลป์มอญ-


วิถีมอญในไทย-


เอกสารการสอนชุดวิชาภูมิปั...


เอกสารการสอนชุดวิชาภูมิปั...


เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนาก...


เอกสารการสอนชุดวิชาการโปร...