ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (5,026)
        สื่อ (4,032)
        สมาชิก (1,698)
  เครือข่ายห้องสมุด (931)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบันสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาค (2)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   กระดานสนทนา
       https://padlet.com/84t5p7... (1)
   E-book ออนไลน์
       https://libraryplaengyao-... (1)
       http://anyflip.com/bookca... (1)
   EEC | Eastern Economic Corri...
       อัตลักษณ์องค์กร (1)
       กฎหมายจัดตั้ง EEC (1)
       ความเป็นมา EEC (1)
   ไทยแลนด์ 4.0
       ความเป็นมา
   บุคลากร กศน.อำเภอแปลงยาว
       นางเตือนจิตร ราศรีมิน (1)
       นางสาววิไลรัตน์ ศรีรุ่ง
       นางนลินทิพย์ สังข์เจริญ (1)
       นายบรรเจิด สังข์เจริญ (1)
       นางรุ่งนพภา พูลสวัสดิ์ (1)
       นางสาววิภาณี ศิริพิพัฒน์ (1)
       น.ส.ราวดี แสนยมาต (1)
       นางสาววิชชุดา สารมโน (1)
       นางสาวกันต์กนิษฐ์ เทียนท...
       นางสาววราพร คำพานิช (1)
       นางสาวอุบลวรรณ สิทธิศาสต... (1)
   Facebook
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอแปลงย... (1)
   ประวัติความเป็นมาของห้องสมุด
       (1)
   ติดต่อเรา
       เพจห้องสมุดประชาชนอำเภอแป... (1)
   ศาสตร์พระราชา
       รัชกาลที่ 9 พระบิดาแห่งศา...
       23 หลักการทรงงานในหลวงร.9...
       คลังความรู้ (1)
       ความหมาย (1)
   ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อส...
   เอกลักษณ์
       เอกลักษณ์ (1)
   อัตลักษณ์
       อัตลักษณ์ (1)
   ปรัชญา
       ปรัชญา (1)
   วิสัยทัศน์
       วิสัยทัศน์ (1)
   ประชาคมอาเซียน
       AEC คืออะไร
       AEC ดีอย่างไร
       ความหมายประชาคมอาเซียน (1)
       ประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ท...
       7 อาชีพหลัก ตลาดแรงงานอาเ...
   แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมอำเภอแป...
       https://sites.google.com/... (1)
       https://sites.google.com/... (2)
   วันสำคัญของไทย
       วันสิทธิผู้บริโภคสากล (Wo... (1)
       วันช้างไทย (1)
   ค่านิยมองค์กร
       ค่านิยมองค์กร (1)
   ข่าวประชาสัมพันธ์
       กศน.อำเภอแปลงยาว (1)
       8 เคล็ดลับชาร์จพลังยามเช้... (1)
       โรคพิษสุนัขบ้า (1)
   บ้านหนังสือชุมชน
       กศน.ตำบลวังเย็น (1)
       กศน.ตำบลหัวสำโรง (1)
       กศน.ตำบลหนองไม้แก่น (1)
       กศน.ตำบลแปลงยาว (2)
   ไทยนิยมยั่งยืน
       ความหมาย (1)
   OOCC อำเภอแปลงยาว
       OOCC กศน.อำเภอแปลงยาว (1)
       OOCC ตำบลหนองไม้แก่น (1)
       OOCC ตำบลหัวสำโรง (1)
       OOCC ตำบลวังเย็น (1)
       OOCC ตำบลแปลงยาว (1)
   สุขภาวะและสุขอนามัยในชุมชน
       การเว้นระยะห่างทางสังคม ก... (1)
       ความหมาย (1)
   ผู้สุงอายุ (Older person)
       การดูแลผู้สูงอายุ (1)
       ความหมาย (1)
   ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรก...
       ความหมาย (1)
   เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องห้องสมุ...
       เพจห้องสมุดประชาชนอำเภอแป... (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (68)
       ลิงค์
           ห้องสมุดประชาชนอำเภอแปลงยาว
       ข้อมูลบริการ (2)
       องค์ความรู้
           อัพเลเวล...อาชีพใหม่ให้ผู้สู...
       แบบฟอร์มสำรวจ (2)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 3,591
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถโมบายเคลื่อนที่ รถโมบาย

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กศน.อำเภอแปลงยาว สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยนางเตือนจิตร ราศรีมิน ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแปลงยาว มอบหมายให้ นางสาวราวดี แสนยมาตร ครู กศน.ตำบลแปลงยาว พร้อมด้วย คณะครู กศน.อำเภอแปลงยา...

กิจกรรมตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 กศน.อำเภอแปลงยาว นำโดย นางเตือนจิตร ราศรีมิน ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำแปลงยาว พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร กศน.อำเภอแปลงยาว จัดการคัดเลือกนักศึกษา กศน.อำเภอแปลงยาว ทั้ง 4 ตำบล เข้าแข่งขันการตอบปัญห...

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 กศน.อำเภอแปลงยาว สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนางเตือนจิตร ราศรีมิน ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแปลงยาว มอบหมายให้ นางสาววิชชุดา สารมโน ครู กศน.ตำบลหนองไม้แก่น และห้องสมุดประชาชนอำเภอแปลงยาว...

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
สำนวนชวนมึน

ไกด์สาวสัมผัสวิญญาณกับทัว...

ไกด์สาวสัมผัสวิญญาณกับทัว...

ไกด์สาวสัมผัสวิญญาณกับทัว...

ไกด์สาวสัมผัสวิญญาณกับทัว...


ไฟอนงค์


พลอยพันแสง


LINE เล่นก็เพลิน หาเงินก็...


เสน่ห์นางครวญ


THE FIRE CHRONICLE

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องห้องสมุด
      / ห้องสมุดประชาชนอำเภอแปลงยาว
  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
      / ความหมายของสิ่งแวดล้อม
  ผู้สุงอายุ (Older person)
      / นิยาม: สังคมผู้สูงอายุ
      / การดุแลผู้สูงอายุ
  สุขภาวะและสุขอนามัยในชุมชน
      / สุขภาวะ
      / สาระน่ารู้ การเว้นระยะห่างทางสังคม กับ 8 covid-19
  OOCC อำเภอแปลงยาว
      /
      /
      /
      /
      /
  ไทยนิยมยั่งยืน
      / ไทยนิยมยั่งยืน
  บ้านหนังสือชุมชน
      / หนองสาริกา
      / รพ.สต.ไทรทอง
      / บ้านด่านเงิน
      / บ้านหนังสือหัวสำโรง
      / บ้านโกรกแก้ววงค์พระจันทร์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
      / การป้องกัน
      /
      /
  ค่านิยมองค์กร
      /
  บุคลากร กศน.อำเภอแปลงยาว
      /
      /
      /
      /
      /
      /
      /
      /
  วันสำคัญของไทย
      / ความหมายวันช้างไทย
      / ความหมาย
  แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมอำเภอแปลงยาว
      / วัดป่าพรหมยาน
      / หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา
      / ประเพณีขึ้นเขาเผาข้าวหลาม
  ประชาคมอาเซียน
      / ความหมายประชาคมอาเซียน
  วิสัยทัศน์
      /
  ปรัชญา
      /
  อัตลักษณ์
      /
  เอกลักษณ์
      /
  ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและอาชีพ
  ศาสตร์พระราชา
      / ที่มาโครงการ
      /
  ติดต่อเรา
      / ติดต่อเรา
  ประวัติความเป็นมาของห้องสมุด
      / ห้องสมุดประชาชนอำเภอแปลงยาว
  Facebook
      /
  EEC | Eastern Economic Corridor
      / ความเป็นมา
      / กฎหมายจัดตั้ง EEC
      / อัตลักษณ์องค์กร
  ไทยแลนด์ 4.0
  E-book ออนไลน์
      / นวนิยาย หนังสือ วารสารต่างๆ
      / https://libraryplaengyao-pgfe.glideapp.io
  กระดานสนทนา
      / กระดานสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Loading...