ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (9,973)
        สื่อ ( )
        สมาชิก (864)
  เครือข่ายห้องสมุด (931)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบันสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาค (2)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   ข้อมูลห้องสมุดฯและการบริการ
       ประวัติห้องสมุดประชาชนอำเ... (1)
       บริการของห้องสมุด (1)
       วัน เวลา การให้บริการ (1)
       การสมัครสมาชิกห้องสมุด (1)
       ข้อมูลบุคลากร (2)
   แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
       แหล่งเรียนรู้ ลำทับ (1)
       แหล่งเรียนรู้ ทุ่งไทรทอง (1)
       แหล่งเรียนรู้ ดินอุดม (1)
       แหล่งเรียนรู้ ดินแดง (1)
   บ้านหนังสือชุมชน
       บ้านหนองปง (1)
       บ้านสะพานพน (1)
       บ้านเขาดิน (1)
       บ้านเขาไว้ข้าว (1)
       มุมส่งเสริมการอ่าน สภ.ลำท... (1)
   E-book รายงานผลประจำเดือน
       E-book รายงานผล ฯ ปี 64 (1)
       E-book รายงานผล ฯ ปี 65 (1)
       E-book รายงานผล ฯ ปี 66 (1)
   นิทาน
       นิทานสำหรับเด็ก (1)
       นิทานพื้นบ้าน เรื่องศรีธ... (1)
       นิทานพื้นบ้าน เรื่อง ปลาบ... (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (140)
       ลิงค์
           หนังสือพิมพ์ออนไลน์ (1)
           นิตยสาร แม่บ้าน (1)
           นิตยสาร ชีวจิต (1)
           วารสาร บ้านและสวน (1)
           Page facebook ห้องสมุดฯ ลำทั... (1)
           เว็บไซต์ ห้องสมุดฯ ลำทับ (1)
           เว็บไซต์ สกร.อำเภอลำทับ (1)
           เว็บไซต์ สกร.จังหวัดกระบี่ (1)
       ข้อมูลบริการ (1)
       องค์ความรู้
           สาระน่ารู้กับห้องสมุดฯ (3)
       แบบฟอร์มสำรวจ (3)
       
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 3,241
 
สมัครสมาชิกห้องสมุด
ข้อมูลสมาชิก
ห้องสมุด :  
เลขบัตรประชาชน * :  
รหัสผ่าน * :  
ยืนยันรหัสผ่าน * :  
คำนำหน้า * :
ชื่อ-นามสกุล * :
เพศ * :  
วัน/เดือน/ปี เกิด * : / /  เช่น 03 / 08 / 2530 เป็นต้น
อายุ :
ปี
ระดับการศึกษา * :  
อาชีพ * :  
บ้านเลขที่ / ถนน * :
ตำบล / อำเภอ / จังหวัด * :
รหัสไปรษณีย์ :      โทรศัพท์ 1 * :      โทรศัพท์ 2 :
สถานที่ติดต่อได้ง่าย :
อีเมล์ * :
ผู้ปกครอง :
ความสัมพันธ์กับผู้สมัคร :
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ :
หมายเลขโทรศัพท์ :
กรุณาป้อนตัวเลขต่อไปนี้ :
รหัสตรวจสอบ

72226

  *
Loading...