ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (41,090)
        สื่อ (8,108)
        สมาชิก (19,120)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
   อาเซียน
       ประเทศสมาชิกอาเซียน (1)
       ภาษาอาเซียน (6)
       แบบวัดความรู้อาเซียน (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (6)
       กิจกรรมห้องสมุด (348)
       ลิงค์
           เว็บไซค์แหล่งการเรียนรู้ (12)
           เว็บไซต์ด้านการศึกษาและอื่นๆ (5)
           เว็บไซต์อ่านนวนิยาย (3)
           Page FB หสจ.นครปฐม (1)
           กศน.อำเภอเมืองนครปฐม (20)
           OOCC ผลิตภัณฑ์ออนไลน์ กศน. (7)
           ภาษาเพื่อการสื่อสาร (4)
           เว็บไซต์สาระน่ารู้ (16)
           หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (3)
           เว็บไซต์อ่านข่าว (4)
       ข้อมูลบริการ (8)
       องค์ความรู้
           ภาษาในชีวิตประจำวัน (1)
           สุขภาพและสมุนไพร (3)
           ไทยนิยม ยั่งยืน (2)
           ห้องสมุดสีเขียว (8)
           ข้อมูลพื้นฐานและประวัติศาสตร... (27)
           บ้านหนังสือชุมชน (1)
           ภูมิปัญญาท้องถิ่น (27)
       แบบฟอร์มสำรวจ (6)
       สำนักหอสมุดแห่งชาติ
       TK Park
       หอสมุดดำรงราชานุภาพ
       ห้องสมุดมารวย
       ห้องสมุดมือถือ กศน.จังหวัดรา...
       ONIE E-library สพร.สำนักงาน ...
       ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราช...
       ศูนย์รวมข่าวสาร สำนักงาน กพ.
       สสส ศูนย์่ให้ความรู้ด้านสุขภ...
       ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 13,695
 
สมัครสมาชิกห้องสมุด
ข้อมูลสมาชิก
ห้องสมุด :  
เลขบัตรประชาชน * :  
รหัสผ่าน * :  
ยืนยันรหัสผ่าน * :  
คำนำหน้า * :
ชื่อ-นามสกุล * :
เพศ * :  
วัน/เดือน/ปี เกิด * : / /  เช่น 03 / 08 / 2530 เป็นต้น
อายุ :
ปี
ระดับการศึกษา * :  
อาชีพ * :  
บ้านเลขที่ / ถนน * :
ตำบล / อำเภอ / จังหวัด * :
รหัสไปรษณีย์ :      โทรศัพท์ 1 * :      โทรศัพท์ 2 :
สถานที่ติดต่อได้ง่าย :
อีเมล์ * :
ผู้ปกครอง :
ความสัมพันธ์กับผู้สมัคร :
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ :
หมายเลขโทรศัพท์ :
กรุณาป้อนตัวเลขต่อไปนี้ :
รหัสตรวจสอบ

80537

  *
     Learning Resources Linkage System  |  

       ผู้ดูแลระบบ :  Pornpen  Khayandee  / email : pupornpen@gmail.com / โทร. 034-242481, 034-271266 เปิด อาทิตย์-ศุกร์

Loading...