ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (14,033)
        สื่อ (185)
        สมาชิก (3,263)
  เครือข่ายห้องสมุด (931)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบันสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาค (2)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   E-Books
       เดินตามรอยพระราชา (9)
   Digital Literacy
       จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี... (1)
       การเข้าถึงสื่อดิจิทัล (1)
   English We Can
       รวมศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ...
       รวมศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ... (1)
   ศูนย์อาเซียนศึกษา กศน.อำเภอป...
       ศูนย์อาเซ๊ยนศึกษา กศน.อำเ... (2)
       แม่น้ำสายที่ยาวที่สุดในแต... (1)
       วันชาติของ 10 ประเทศอาเซี... (1)
       ดอกไม้ประจําชาติอาเซียน (10)
       สัญลักษณ์อาเซียน (1)
       สกุลเงินของประเทศอาเซียน (10)
       8 อาชีพที่สามารถ ทำงานได้... (1)
       ธงอาเซียน (1)
       เพลงประจำอาเซียน (ASEAN ... (2)
   สื่อ
       ICT
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (10)
       ลิงค์
           ประวัติห้องสมุดประชาชนอำเภอป...
           บุคลากร (12)
           บ้านหนังสือชุมชน (1)
           ปราณบุรีเมืองนักอ่าน
           หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Di... (2)
           หนังสือพิมพ์รายวัน (3)
           ข่าวสารออนไลน์ (3)
           หน่วยงานราชการ (2)
           กิจกรรมของห้องสมุดประชาชน
       ข้อมูลบริการ (2)
       องค์ความรู้
           ไทยนิยมยั่งยืน (1)
           ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อส...
           สุขภาวะและอนามัยในชุมชน
           OOCC
           อำเภอปราณบุรี
       แบบฟอร์มสำรวจ (1)
        ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภ...
        ข่าวสาร กศน.
        E-book ห้องสมุดประชาชนอำเภอป...
        FB ห้องสมุดปราณบุรี
        FB กศน.อำเภอปราณบุรี
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 6,148
 
สมัครสมาชิกห้องสมุด
ข้อมูลสมาชิก
ห้องสมุด :  
เลขบัตรประชาชน * :  
รหัสผ่าน * :  
ยืนยันรหัสผ่าน * :  
คำนำหน้า * :
ชื่อ-นามสกุล * :
เพศ * :  
วัน/เดือน/ปี เกิด * : / /  เช่น 03 / 08 / 2530 เป็นต้น
อายุ :
ปี
ระดับการศึกษา * :  
อาชีพ * :  
บ้านเลขที่ / ถนน * :
ตำบล / อำเภอ / จังหวัด * :
รหัสไปรษณีย์ :      โทรศัพท์ 1 * :      โทรศัพท์ 2 :
สถานที่ติดต่อได้ง่าย :
อีเมล์ * :
ผู้ปกครอง :
ความสัมพันธ์กับผู้สมัคร :
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ :
หมายเลขโทรศัพท์ :
กรุณาป้อนตัวเลขต่อไปนี้ :
รหัสตรวจสอบ

12974

  *
Loading...