ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (13,924)
        สื่อ (755)
        สมาชิก (343)
  เครือข่ายห้องสมุด (931)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (2)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   กิจกรรมรถโมบายเคลื่อนที่
       รร.บ้านพยูน26สค63 (1)
       รร.วัดพลา 26 สค 63
   สำรวจความต้องการเรียนรู้ประช...
       แบบสำรวจความต้องการเรียนร... (1)
   ภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอบ้านฉา...
       แหล่งเรียนรู้ภูมืปัญญาท้อ... (3)
   กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
       ห้องสมุดเคลื่อนที่ (1)
       โครงการห้องสมุดแห่งการเรี... (3)
       กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปร... (1)
       กิจกรรมหนังสือหมุนเวียนออ... (2)
       กิจกรรมมุมความรู้อาเซืยน (2)
       โครงการปลูกการอ่านสานปัญญ... (2)
   กศน.อำเภอบ้านฉาง
       บุคลากร / ผู้อำนวยการสำนั... (1)
       บุคลากร / ผู้อำนวยการ กศน... (1)
       บุคลากร / ครูศูนย์การเรีย... (1)
       บุคลากร / ครูกศน.ตำบลสำนั... (1)
       บุคลากร / ครูกศน.ตำบลพลา (1)
       บุคลากร / ครู กศน.ตำบลบ้า... (1)
   กิจกรรมของกศน.อำเภอบ้านฉาง
       จัดนิทรรศการเพื่อการเรียน...
       โครงการค่ายวิชาการเพื่อพั...
       กิจกรรมหลักสูตรอาชีพระยะส...
       กิจกรรมหลักสูตรอาชีพระยะส...
       กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาให...
       การตรวจเยี่ยมจากทางผู้บริ... (1)
   แหล่งเรียนรู้ / สถานที่ท่องเ...
       การนวดแผนไทย
       ตำบลสำนักท้อน
       ตำบลพลา (1)
       ต.บ้านฉาง (4)
   ห้องสมุดอำเภอบ้านฉาง
       ประวัติความเป็นมา (1)
       บุคลากร / บรรณารักษ์ (1)
       บุคลากร / ผู้อำนวยการ กศน... (1)
   สื่อ
       หนังสือสุขภาพ (1)
       ศาสนา
       เบ็ดเตล็ด (1)
       เยาวชน
       ปรัชญา
       สังคมศาสตร์
       ภาษาศาสตร์
       วิทยาศาสตร์
       วิทยาศาสตร์ประยุกต์
       ศิลปะและนันทนาการ
       วรรณคดี
       ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์
       นวนิยายไทย
       นวนิยายจีน
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (78)
       ลิงค์
           แบบประเมินความพึงพอใจ (1)
           พี่บรรณพาอ่าน
           โควิด
       ข้อมูลบริการ (2)
       องค์ความรู้
           วันสุนทรภู่ (1)
           เกร็ดความรู้ (1)
       แบบฟอร์มสำรวจ (4)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 1,823
 
สมัครสมาชิกห้องสมุด
ข้อมูลสมาชิก
ห้องสมุด :  
เลขบัตรประชาชน * :  
รหัสผ่าน * :  
ยืนยันรหัสผ่าน * :  
คำนำหน้า * :
ชื่อ-นามสกุล * :
เพศ * :  
วัน/เดือน/ปี เกิด * : / /  เช่น 03 / 08 / 2530 เป็นต้น
อายุ :
ปี
ระดับการศึกษา * :  
อาชีพ * :  
บ้านเลขที่ / ถนน * :
ตำบล / อำเภอ / จังหวัด * :
รหัสไปรษณีย์ :      โทรศัพท์ 1 * :      โทรศัพท์ 2 :
สถานที่ติดต่อได้ง่าย :
อีเมล์ * :
ผู้ปกครอง :
ความสัมพันธ์กับผู้สมัคร :
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ :
หมายเลขโทรศัพท์ :
กรุณาป้อนตัวเลขต่อไปนี้ :
รหัสตรวจสอบ

69287

  *
Loading...