ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (13,917)
        สื่อ (755)
        สมาชิก (321)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
   hกิจกรรมรถโมบายเคลื่อนที่
       รร.บ้านพยูน26สค63 (1)
       รร.วัดพลา 26 สค 63
   สำรวจความต้องการเรียนรู้ประช...
       แบบสำรวจความต้องการเรียนร... (1)
   ภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอบ้านฉา...
       แหล่งเรียนรู้ภูมืปัญญาท้อ... (3)
   กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
       ห้องสมุดเคลื่อนที่ (1)
       โครงการห้องสมุดแห่งการเรี... (3)
       กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปร... (1)
       กิจกรรมหนังสือหมุนเวียนออ... (2)
       กิจกรรมมุมความรู้อาเซืยน (2)
       โครงการปลูกการอ่านสานปัญญ... (2)
   กศน.อำเภอบ้านฉาง
       บุคลากร / ครูศูนย์การเรีย... (1)
       บุคลากร / ครูกศน.ตำบลสำนั... (1)
       บุคลากร / ครูกศน.ตำบลพลา (1)
       บุคลากร / ครู กศน.ตำบลบ้า... (1)
       บุคลากร / ผู้อำนวยการ กศน... (1)
       บุคลากร / ผู้อำนวยการสำนั... (1)
   กิจกรรมของกศน.อำเภอบ้านฉาง
       จัดนิทรรศการเพื่อการเรียน...
       โครงการค่ายวิชาการเพื่อพั...
       กิจกรรมหลักสูตรอาชีพระยะส...
       กิจกรรมหลักสูตรอาชีพระยะส...
       กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาให...
       การตรวจเยี่ยมจากทางผู้บริ... (1)
   แหล่งเรียนรู้ / สถานที่ท่องเ...
       การนวดแผนไทย
       ตำบลสำนักท้อน
       ตำบลพลา (1)
       ต.บ้านฉาง (4)
   ห้องสมุดอำเภอบ้านฉาง
       ประวัติความเป็นมา (1)
       บุคลากร / พนักงานบริการ (1)
       บุคลากร / บรรณารักษ์ (1)
       บุคลากร / ผู้อำนวยการ กศน... (1)
   สื่อ
       หนังสือสุขภาพ (1)
       ศาสนา
       เบ็ดเตล็ด (1)
       เยาวชน
       ปรัชญา
       สังคมศาสตร์
       ภาษาศาสตร์
       วิทยาศาสตร์
       วิทยาศาสตร์ประยุกต์
       ศิลปะและนันทนาการ
       วรรณคดี
       ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์
       นวนิยายไทย
       นวนิยายจีน
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (1)
       กิจกรรมห้องสมุด (4)
       ลิงค์
           หนังสือพิมพ์รายวัน
           https://thaimooc.org/
           https://www.thaihealth.or.th...
           https://job.ocsc.go.th/
           https://info.go.th/page/faq....
           https://www.google.com/searc...
           https://www.maruey.com/
           https://nlt.go.th/th/damrong...
           https://www.google.com/searc...
           https://www.2ebook.com/new/l...
       ข้อมูลบริการ (2)
       องค์ความรู้
           เกร็ดความรู้ (1)
       แบบฟอร์มสำรวจ (2)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 947
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่

กิจกรรมห้องสมุด ประชาชนอำเภอบ้านฉาง

- ต้นสารภีทะเล เป็นต้นไม่ประจำจังหวัดระยอง

กิจกรรมครังที่ 1 วันที่ 2 เมษายน 2555

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
สามสหายผจญภัยตอน ปราสาทผ...

ยอดคนมือพิษ เล่ม2

ย้อนรอยเสือกึ่งพุทธกาล

หัวใจร้อยดาว

ใต้ตะวัน


เจ้าสาวใต้อาณัติ


แรงตะวัน


กรุ่นกาแฟ กลิ่นดอกไม้


เทียนฮุดเจี้ย 3


เทียนฮุดเจี้ย 2

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        แอนิมอล ฟาร์ม          ณาราเจ้านาง  
        กระบี่ป้องปฐพี 4          กระบี่ท่องยุทธจักร ล.1  
        ดาบพญายม 2          กระบี่ท่องยุทธจักร ล.2  
        ดาบพญายม 1          ศาสตราวุธสู่จุดสูงสุดของชีวิต  
        กระบี่ป้องปฐพี           
  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        นิทานก่อนนอนตอน หมีอ้วนมีน้อง          นิทานก่อนนอนตอน ช้างงาทอง  
        นิทานก่อนนอน   
  รายการ เบ็ดเตล็ด ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        0000 / ควมรู้ทั้วไป    
  รายการ หนังสือสุขภาพ ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        600 / หน้สือชีวจิต    
  ห้องสมุดอำเภอบ้านฉาง
      ประวัติความเป็นมา / ประวัติความเป็นมา
      บุคลากร / พนักงานบริการ / นางพุทธา แย้มบาล
      บุคลากร / บรรณารักษ์ / นายพันธกานต์ พุฒเขียว
      บุคลากร / ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านฉาง / นางศิริประภา หลงพิมาย
  แหล่งเรียนรู้ / สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอบ้านฉาง
      ต.บ้านฉาง / เส้นทางเดินป่าเชิงอนุรักษ์ เขาภูดร
      ต.บ้านฉาง / หาดน้ำริน
      ต.บ้านฉาง / ศาลหลวงเตี่ยบ้านพยูน
      ตำบลพลา / หาดพลา
      ต.บ้านฉาง / หาดพยูน
  กศน.อำเภอบ้านฉาง
      บุคลากร / ครูศูนย์การเรียนชุมชน / นายยืนยง แต้วไธสง
      บุคลากร / ครูกศน.ตำบลสำนักท้อน / นายบุญส่ง พลอยกระโทก / นายพฤติกร ชุมศรี
      บุคลากร / ครูกศน.ตำบลพลา / นายธนาวุธ พลศักดิ์
      บุคลากร / ครู กศน.ตำบลบ้านฉาง / นายสันติธรรม ม่วงมั่งคั่ง
      บุคลากร / ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านฉาง / ศิริประภา หลงพิมาย
      บุคลากร / ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง / นายเสกสรรค์ รัตนจินดามุข
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอบ้านฉาง
      แหล่งเรียนรู้ภูมืปัญญาท้องถิ่น / แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะการแสดงและดนตรี
      แหล่งเรียนรู้ภูมืปัญญาท้องถิ่น / ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรและทำมาหากิน
      แหล่งเรียนรู้ภูมืปัญญาท้องถิ่น / แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะหัตถกรรมงานผูกผ้าประดับ
  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
      โครงการห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ / ภาพรวมในโครงการห้องสมุดแห่งการเรียนรู้
      โครงการห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ / ภาพการตัดสินภาพวาดระบายสี
      โครงการปลูกการอ่านสานปัญญา 2 เมษา รักการอ่าน / กิจกรรมปลูกต้นไม้ส่งเริมการอ่าน
      กิจกรรมหนังสือหมุนเวียนออกสู่ชุมชน / กิจกรรมหนังสือหมุนเวียนตำบลพลา
      กิจกรรมมุมความรู้อาเซืยน / มุมความรู้อาเซียน
      ห้องสมุดเคลื่อนที่ / ห้องสมุดเคลื่อนที่
      โครงการห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ / กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี
      กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 / วันเด็กแห่งชาติ 55
      กิจกรรมมุมความรู้อาเซืยน / มุมอาเซียน
      โครงการปลูกการอ่านสานปัญญา 2 เมษา รักการอ่าน / กิจกรรม 2 เมษา วันรักการอ่าน
  กิจกรรมของกศน.อำเภอบ้านฉาง
      การตรวจเยี่ยมจากทางผู้บริหาร / กิจกรรมการรดน้ำขอพรผู้บริหาร กศน.ระยอง
  สำรวจความต้องการเรียนรู้ประชาชนนอกระบบ
      แบบสำรวจความต้องการเรียนรู้ / สำรวจข้อมูล
  hกิจกรรมรถโมบายเคลื่อนที่
      รร.บ้านพยูน26สค63 / กิจกรรมระบายสี
     Learning Resources Linkage System  |   นางนลินรัตน์  ครุฑน้อย  หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านฉาง อำภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 211300 โทร. 080-5396149
Loading...