ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (13,926)
        สื่อ (755)
        สมาชิก (345)
  เครือข่ายห้องสมุด (931)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบันสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาค (2)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   กิจกรรมรถโมบายเคลื่อนที่
       รร.บ้านพยูน26สค63 (1)
       รร.วัดพลา 26 สค 63
   สำรวจความต้องการเรียนรู้ประช...
       แบบสำรวจความต้องการเรียนร... (1)
   ภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอบ้านฉา...
       แหล่งเรียนรู้ภูมืปัญญาท้อ... (3)
   กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
       ห้องสมุดเคลื่อนที่ (1)
       โครงการห้องสมุดแห่งการเรี... (3)
       กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปร... (1)
       กิจกรรมหนังสือหมุนเวียนออ... (2)
       กิจกรรมมุมความรู้อาเซืยน (2)
       โครงการปลูกการอ่านสานปัญญ... (2)
   กศน.อำเภอบ้านฉาง
       บุคลากร / ผู้อำนวยการสำนั... (1)
       บุคลากร / ผู้อำนวยการ กศน... (1)
       บุคลากร / ครูศูนย์การเรีย... (1)
       บุคลากร / ครูกศน.ตำบลสำนั... (1)
       บุคลากร / ครูกศน.ตำบลพลา (1)
       บุคลากร / ครู กศน.ตำบลบ้า... (1)
   กิจกรรมของกศน.อำเภอบ้านฉาง
       จัดนิทรรศการเพื่อการเรียน...
       โครงการค่ายวิชาการเพื่อพั...
       กิจกรรมหลักสูตรอาชีพระยะส...
       กิจกรรมหลักสูตรอาชีพระยะส...
       กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาให...
       การตรวจเยี่ยมจากทางผู้บริ... (1)
   แหล่งเรียนรู้ / สถานที่ท่องเ...
       การนวดแผนไทย
       ตำบลสำนักท้อน
       ตำบลพลา (1)
       ต.บ้านฉาง (4)
   ห้องสมุดอำเภอบ้านฉาง
       ประวัติความเป็นมา (1)
       บุคลากร / บรรณารักษ์ (1)
       บุคลากร / ผู้อำนวยการ กศน... (1)
   สื่อ
       หนังสือสุขภาพ (1)
       ศาสนา
       เบ็ดเตล็ด (1)
       เยาวชน
       ปรัชญา
       สังคมศาสตร์
       ภาษาศาสตร์
       วิทยาศาสตร์
       วิทยาศาสตร์ประยุกต์
       ศิลปะและนันทนาการ
       วรรณคดี
       ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์
       นวนิยายไทย
       นวนิยายจีน
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (78)
       ลิงค์
           แบบประเมินความพึงพอใจ (1)
           พี่บรรณพาอ่าน
           โควิด
       ข้อมูลบริการ (2)
       องค์ความรู้
           วันสุนทรภู่ (1)
           เกร็ดความรู้ (1)
       แบบฟอร์มสำรวจ (4)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 2,231
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด
     
 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
สมุรไฟรในเมนูเด็ก ปลอดสาร...

อิ่มสุขภาพ

ขนมหวานกับกะทิ

เที่ยว เล่นกิน ช้อป ไปเช้...

มองดู รู้ไหม อะไรเอ่ย


จับคู่ รู้ลักษณนาม


รู้ไหม อะไรคู่กัน


ทำไมความรักทำร้ายคน


มากกว่ารักศิลาหลอมรัก1


อัสวัดุราชันย์แห่งความมืด...

  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        นิทานก่อนนอนตอน ช้างงาทอง          นิทานก่อนนอนตอน หมีอ้วนมีน้อง  
        นิทานก่อนนอน   
  รายการ เบ็ดเตล็ด ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        0000 / ควมรู้ทั้วไป    
  รายการ หนังสือสุขภาพ ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        600 / หน้สือชีวจิต    
  ห้องสมุดอำเภอบ้านฉาง
      / นางสุนันทา โนรีสุวรรณ
      / นายตรีเทพ พงษ์สุภาพ
      / ประวัติความเป็นมา
  แหล่งเรียนรู้ / สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอบ้านฉาง
      / เส้นทางเดินป่าเชิงอนุรักษ์ เขาภูดร
      / หาดน้ำริน
      / ศาลหลวงเตี่ยบ้านพยูน
      / หาดพยูน
      / หาดพลา
  กศน.อำเภอบ้านฉาง
      / นายยืนยง แต้วไธสง
      / นายบุญส่ง พลอยกระโทก
      / นายธนาวุธ พลศักดิ์
      / นางปฏิมา พรหมศวร
      / นางสุนันทา โนรีสุวรรณ
      / นายเสกสรรค์ รัตนจินดามุข
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอบ้านฉาง
      / แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะการแสดงและดนตรี
      / ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรและทำมาหากิน
      / แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะหัตถกรรมงานผูกผ้าประดับ
  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
      / ภาพรวมในโครงการห้องสมุดแห่งการเรียนรู้
      / กิจกรรมปลูกต้นไม้ส่งเริมการอ่าน
      / มุมความรู้อาเซียน
      / กิจกรรมหนังสือหมุนเวียนตำบลพลา
      / ภาพการตัดสินภาพวาดระบายสี
      / กิจกรรม 2 เมษา วันรักการอ่าน
      / มุมอาเซียน
      / วันเด็กแห่งชาติ 55
      / กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี
      / ห้องสมุดเคลื่อนที่
  กิจกรรมของกศน.อำเภอบ้านฉาง
      / กิจกรรมการรดน้ำขอพรผู้บริหาร กศน.ระยอง
  สำรวจความต้องการเรียนรู้ประชาชนนอกระบบ
      / สำรวจข้อมูล
  กิจกรรมรถโมบายเคลื่อนที่
      / กิจกรรมระบายสี
Loading...