ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (7,290)
        สื่อ (23)
        สมาชิก (425)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
   สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึ...
       สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อกา... (1)
   ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองหญ้า...
       บุคลากร (1)
       ประวัติ (1)
   ศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษม
       ศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเ... (1)
   เว็บไซต์สถาบันส่งเสริมและพัฒ...
       สพร. (1)
   สื่อ
       สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ (1)
       วิทยุเพื่อการศึกษา (1)
       เอกสารติวเข้มเติมเต็มความรู้... (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (6)
       กิจกรรมห้องสมุด (109)
       ลิงค์
           แหล่งการเรียนรู้ (9)
           ระบบ E-book สำนักงานหอสมุดแห... (1)
           แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริ... (1)
           แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้บร... (1)
           แบบสำรวจความต้องการกิจกรรมขอ... (1)
           แบบสำรวจนิสัยรักการอ่าน (1)
           แบบสำรวจหนังสือ/สื่อ (1)
           สำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุ... (1)
           ศูนย์ กศน.อำเภอหนองหญ้าไซ (1)
           สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพร... (1)
           หนังสือใหม่น่าอ่าน (1)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           อ่านหนังสือออนไลน์ (1)
           8 เคล็ดลับอ่านหนังสือยังไงให... (1)
           ทีวีออนไลน์ (1)
           กินยาให้ถูกวิธีง่ายๆแค่นี้เอ... (1)
           ไข้หวัดใหญ่ (1)
           ประโยชน์องการออกกำลังกายแบบแ... (1)
           ส่งเสรืมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรก... (1)
           ผู้สูงอายุ (1)
           สุขภาวะและสุขอนามัยในชุมชน (1)
           ประชาคมอาเซียน (1)
           สุขภาพกาย (1)
           OOCC (1)
           ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อส... (1)
           ไทยนิยมยั่งยืน (1)
           จากแปลงนาข้าว สู่ ‘เกษตรพอเพ... (1)
           อาหารเพื่อสุขภาพ (1)
           ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซี... (1)
           เศรษฐกิจพอเพียง (1)
           วันสำคัญทางศาสนา (1)
       แบบฟอร์มสำรวจ (3)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 4,820
 
สมัครสมาชิกห้องสมุด
ข้อมูลสมาชิก
ห้องสมุด :  
เลขบัตรประชาชน * :  
รหัสผ่าน * :  
ยืนยันรหัสผ่าน * :  
คำนำหน้า * :
ชื่อ-นามสกุล * :
เพศ * :  
วัน/เดือน/ปี เกิด * : / /  เช่น 03 / 08 / 2530 เป็นต้น
อายุ :
ปี
ระดับการศึกษา * :  
อาชีพ * :  
บ้านเลขที่ / ถนน * :
ตำบล / อำเภอ / จังหวัด * :
รหัสไปรษณีย์ :      โทรศัพท์ 1 * :      โทรศัพท์ 2 :
สถานที่ติดต่อได้ง่าย :
อีเมล์ * :
ผู้ปกครอง :
ความสัมพันธ์กับผู้สมัคร :
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ :
หมายเลขโทรศัพท์ :
กรุณาป้อนตัวเลขต่อไปนี้ :
รหัสตรวจสอบ

70824

  *
     Learning Resources Linkage System  |   ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองหญ้าไซ
Loading...