ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (3,021)
        สื่อ (22)
        สมาชิก (677)
  เครือข่ายห้องสมุด (935)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (745)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
   บ้านหนังสือชุมชน
       บ้านศรีวิชัย (1)
   เวลาทำการ
       จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 ...
   บุคลากร
       ผู้บริหาร (1)
       บรรณารักษ์ (1)
   ประวัติห้องสมุดอำเภอเคียนซา
       แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอเคี... (1)
       ห้องสมุดอำเภอเคียนซา (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (12)
       ลิงค์
           บรรณารักษ์แนะนำหนังสือ (2)
           facebook (1)
           หนังสือพิมพ์รายวัน (2)
       ข้อมูลบริการ (1)
       องค์ความรู้
           ไทยนิยมยั่งยืน (1)
           ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อส...
           สุขภาวะและสุขอนามัยในชุมชน
           OOCC
           ผู้สูงอายุ (1)
           ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรก...
       แบบฟอร์มสำรวจ (2)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 3,726
 
สมัครสมาชิกห้องสมุด
ข้อมูลสมาชิก
ห้องสมุด :  
เลขบัตรประชาชน * :  
รหัสผ่าน * :  
ยืนยันรหัสผ่าน * :  
คำนำหน้า * :
ชื่อ-นามสกุล * :
เพศ * :  
วัน/เดือน/ปี เกิด * : / /  เช่น 03 / 08 / 2530 เป็นต้น
อายุ :
ปี
ระดับการศึกษา * :  
อาชีพ * :  
บ้านเลขที่ / ถนน * :
ตำบล / อำเภอ / จังหวัด * :
รหัสไปรษณีย์ :      โทรศัพท์ 1 * :      โทรศัพท์ 2 :
สถานที่ติดต่อได้ง่าย :
อีเมล์ * :
ผู้ปกครอง :
ความสัมพันธ์กับผู้สมัคร :
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ :
หมายเลขโทรศัพท์ :
กรุณาป้อนตัวเลขต่อไปนี้ :
รหัสตรวจสอบ

88594

  *
     Learning Resources Linkage System  |  

ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

Loading...