ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (1,121)
        สื่อ (222)
        สมาชิก (5)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
   แนะนำห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้า...
       บุคลลากร (1)
       ประวัติและความเป็นมา (1)
   เกาะติดความเคลื่อนไหวในโครงก...
       จัดนิทรรศการ (5)
       นิทรรศการอาเซียน (2)
       โครงการส่งเสริมการอ่าน (6)
   แนะนำ กศน. อำเภอบ้านค่าย
       บุคลากร (12)
   แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาอำเ...
       ตำบลหนองละลอก
       ตำบลหนองบัว (1)
       ตำบลหนองตะพาน (1)
       ตำบลบ้านค่าย (2)
       ตำบลบางบุตร
       ตำบลตาขัน (1)
       ตำบลชากบก (2)
   สื่อ
       หมวดหนังสื่อใหม่ (4)
       หมวดสื่อใหม่
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (6)
       กิจกรรมห้องสมุด (8)
       ลิงค์
           บอนสี (1)
           โควิด-19 (1)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           วิธีพักสายตาจากการอ่านหนังสื...
           ทดสอบฟันมากแค่ไหน
           อาเซียนศึกษา
           เคล็ดลับความงาม
       แบบฟอร์มสำรวจ (1)
       สำนักงาน กศน.
       สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง
       เพจห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านค...
       ETV (โทรทัศน์เพื่อการศึกษา)
       หอสมุดแห่งชาติ
       TK Park
       หอสมุดดำรงราชานุภาพ
       ห้องสมุดมารวย
       ONIE e-Library
       ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราช...
       ก.พ. (ศูนย์รวมข่าวสารงานราชก...
       สสส. (ศูนย์ให้ความรู้ด้านสุข...
       Thai MOOC (ระบบและศูนย์กลางก...
      
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 1,735
 
สมัครสมาชิกห้องสมุด
ข้อมูลสมาชิก
ห้องสมุด :  
เลขบัตรประชาชน * :  
รหัสผ่าน * :  
ยืนยันรหัสผ่าน * :  
คำนำหน้า * :
ชื่อ-นามสกุล * :
เพศ * :  
วัน/เดือน/ปี เกิด * : / /  เช่น 03 / 08 / 2530 เป็นต้น
อายุ :
ปี
ระดับการศึกษา * :  
อาชีพ * :  
บ้านเลขที่ / ถนน * :
ตำบล / อำเภอ / จังหวัด * :
รหัสไปรษณีย์ :      โทรศัพท์ 1 * :      โทรศัพท์ 2 :
สถานที่ติดต่อได้ง่าย :
อีเมล์ * :
ผู้ปกครอง :
ความสัมพันธ์กับผู้สมัคร :
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ :
หมายเลขโทรศัพท์ :
กรุณาป้อนตัวเลขต่อไปนี้ :
รหัสตรวจสอบ

20052

  *
     Learning Resources Linkage System  |  

วัดไผ่ล้อม หมู่ 1 ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

โทร 0-38 016286

Loading...