ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (9,392)
        สื่อ (463)
        สมาชิก (2,266)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
   ห้องสมุดประชาชนอำเภอพระสมุทร...
       บุคลากร,ประวัติ,เครือข่าย (6)
       แหล่งเรียนรู้,ภูมิปัญญาท้... (7)
       บ้านหนังสือชุมชนและข้อมูล... (8)
   กศน.อำเภอพระสมุทรเจดีย์
       บุคลากร กศน.อำเภอพระสมุทร... (1)
       ตำบลนาเกลือ (2)
       ตำบลในคลองบางปลากด (1)
       ตำบลบ้านคลองสวน (1)
       ตำบลปากคลองบางปลากด (1)
       ตำบลแหลมฟ้าผ่า (2)
       กำหนดเปิดรับสมัครผู้เรียน (1)
   สื่อ
       หนังสือทรงแนะนำ 6 เล่ม (6)
       E book2 ห้องสมุดประชาชนอำ... (1)
       E book ห้องสมุดประชาชนอำเ... (1)
       youtube ห้องสมุดประชาชนอำ... (10)
   หยอดกระปุกปัญญา
       ไทยเทิดไท้ (5)
       ไทย เทิด ทูน (7)
       ทัศน์ ฐาน ไทย (11)
       เที่ยว ทั่ว ไทย (5)
   ห้องสมุดออนไลน์แบบทดสอบ
       ประเภทภาษาไทยและวรรณคดีไท... (2)
       ประเภทความรู้ทั่วไป (1)
       ประเภทความรู้วันสำคัญ (1)
   อาเซียนศึกษาเพื่อศึกษาอาเซีย...
       ภาษา กับอาเซียน (4)
       เกร็ดความรู้อาเซียน (6)
       อาเซียน (ASEAN) คืออะไร (1)
       ประวัติสมาคมประชาชาติแห่ง... (1)
       3 เสาหลัก ประชาคมอาเซียน (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (6)
       กิจกรรมห้องสมุด (828)
       ลิงค์
           มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทย (1)
           แบบทดสอบพร้อมเกียรติบัตร (9)
           รู้ทัน ป้องกัน COVID 19 (4)
           แหล่งเรียนรู้ และห้องสมุด อื... (10)
           ข่าวสาร ทันเหตุการณ์ (20)
           แหล่งเรียนรู้ online (4)
           กัญชา-กัญชงศึกษา (2)
           E-book ห้องสมุดของเรา (1)
           ดิน น้ำ ลม ฟ้า พยากรณ์ (7)
           กษัตริย์นักพัฒนา (7)
           เรียนฟรี ภาษาต่างประเทศ (5)
           เว็บไซต์เพื่อการศึกษา (7)
           ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิกา... (1)
           ค้นคำศัพท์ แปลภาษา (3)
           หน่วยงานต้นสังกัด (4)
           ตลาดออนไลน์ OOCC (6)
           Amazing land (3)
           คลังสือ กศน. (1)
           TKP สมุทรปราการเมืองนักอ่าน (1)
           สุขภาพกาย (5)
           สุขภาพใจ (5)
           สุขภาพปัญญา (3)
           Digital Literacy Thailand (1)
       ข้อมูลบริการ (6)
       องค์ความรู้
           e book ห้องสมุดประชาชนอำเภอพ... (6)
           ศาสตร์พระราชา (36)
           พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (22)
           สถาปนาพระยศใหม่ ใน ร.10 (11)
           เรียนรู้ความเป็นไทย (2)
           ไทยนิยมยั่งยืน.. (11)
           ภาษา...เพื่อการสื่อสาร/อาชีพ (4)
           สุขภาวะและสุขอนามัยในชุมชน (4)
           อาหารการกิน (1)
           OOCC ตลาดออนไลน์ (7)
           องค์ความรู้ กลุ่มผู้สูงอายุ (6)
           ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรก... (5)
           หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2)
           รู้หรือไม่ (1)
           วันสำคัญและความเป็นมา (120)
           เรื่องต้องรู้ ควรรู้ น่ารู้ ... (13)
           ใบความรู้กระดาษแผ่นเดียว (7)
           ค่านิยม 12 ประการ (1)
           สมุนไพรเป็นยา (10)
           รู้ทันโรค (11)
           ประวัติศาสตร์ไทย-ธนบุรี (6)
           ประวัติศาสตร์ไทย-อยุธยา (37)
           ประเพณีไทย (14)
           ศิลปวัฒนธรรมไทย (15)
           ลูกเสือไทย (2)
           ตำนานเรื่องเล่าและสำนวนไทย (10)
           อาชีพ...ที่ใช่ (5)
           Smart ONIE (1)
           ความรู้Digital literacy (10)
           รู้จัก..องค์ความรู้ กันสักนิ... (2)
           แบบทดสอบความรู้ (2)
       แบบฟอร์มสำรวจ (8)
       สำนักงาน กศน.
       กลุ่มพัฒนาการศึกษา กศน.
       ONIE E-Library
       เว็บไซต์บ้านหนังสือชุมชน
       E bookห้องสมุดประชาชนอำเภอ
       youtubeห้องสมุดประชาชนอำเภอ
       เชื่อมโยงห้องสมุดประชาชนทั่ว...
       facebook ห้องสมุดประชาชนอำเภ...
       ETV โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
       อะไรก็รู้กับ google
       ดูหนัง-ฟังเพลง youtube
       facebookชอบกดไล้ท์ใช่กดเลิฟ
       เกม เพื่อผ่อนคลาย
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 50,087
 
สมัครสมาชิกห้องสมุด
ข้อมูลสมาชิก
ห้องสมุด :  
เลขบัตรประชาชน * :  
รหัสผ่าน * :  
ยืนยันรหัสผ่าน * :  
คำนำหน้า * :
ชื่อ-นามสกุล * :
เพศ * :  
วัน/เดือน/ปี เกิด * : / /  เช่น 03 / 08 / 2530 เป็นต้น
อายุ :
ปี
ระดับการศึกษา * :  
อาชีพ * :  
บ้านเลขที่ / ถนน * :
ตำบล / อำเภอ / จังหวัด * :
รหัสไปรษณีย์ :      โทรศัพท์ 1 * :      โทรศัพท์ 2 :
สถานที่ติดต่อได้ง่าย :
อีเมล์ * :
ผู้ปกครอง :
ความสัมพันธ์กับผู้สมัคร :
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ :
หมายเลขโทรศัพท์ :
กรุณาป้อนตัวเลขต่อไปนี้ :
รหัสตรวจสอบ

11463

  *
     Learning Resources Linkage System  |  
Loading...