ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (9,504)
        สื่อ (463)
        สมาชิก (2,402)
  เครือข่ายห้องสมุด (931)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (2)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   ห้องสมุดประชาชนอำเภอพระสมุทร...
       บุคลากร,ประวัติ,เครือข่าย (6)
       แหล่งเรียนรู้,ภูมิปัญญาท้... (7)
       บ้านหนังสือ/ข้อมูลสารสนเท... (12)
   สกร.อำเภอพระสมุทรเจดีย์
       บุคลากร สกร.อำเภอ (1)
       ตำบลนาเกลือ (2)
       ตำบลในคลองบางปลากด (1)
       ตำบลบ้านคลองสวน (1)
       ตำบลปากคลองบางปลากด (1)
       ตำบลแหลมฟ้าผ่า (2)
       กำหนดเปิดรับสมัครผู้เรียน (1)
   สื่อ
       หนังสือทรงแนะนำ 6 เล่ม (6)
       E book หสม.อำเภอ (1)
       E book2 หสม.อำเภอ (1)
       หนังสือเรียน สกร. (1)
       หนังสือเสียง (3)
       youtube หสม.อำเภอ (10)
   หยอดกระปุกปัญญา
       ไทยเทิดไท้ (5)
       ไทย เทิด ทูน (7)
       ทัศน์ ฐาน ไทย (11)
       เที่ยว ทั่ว ไทย (5)
   อาเซียนศึกษาเพื่อศึกษาอาเซีย...
       ภาษา กับอาเซียน (4)
       เกร็ดความรู้อาเซียน (6)
       อาเซียน (ASEAN) คืออะไร (1)
       ประวัติสมาคมประชาชาติแห่ง... (1)
       3 เสาหลัก ประชาคมอาเซียน (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (1,267)
       ลิงค์
           โครงการสารานุกรมไทย (1)
           แบบทดสอบ+เกียรติบัตร (29)
           รู้ทัน ป้องกัน COVID 19 (3)
           แหล่งเรียนรู้/ห้องสมุดอื่น (10)
           ข่าวสาร ทันเหตุการณ์ (21)
           แหล่งเรียนรู้ online (4)
           กัญชา-กัญชงศึกษา (3)
           E-book ห้องสมุดของเรา (2)
           ดิน น้ำ ลม ฟ้า พยากรณ์ (7)
           กษัตริย์นักพัฒนา (7)
           เรียนฟรี ภาษาต่างประเทศ (6)
           เว็บไซต์เพื่อการศึกษา
           ศูนย์สื่อเพื่อคนพิการ (1)
           ค้นคำศัพท์ แปลภาษา (4)
           หน่วยงานต้นสังกัด (4)
           ตลาดออนไลน์ OOCC (6)
           Amazing land (3)
           คลังสือ สกร. (1)
           สนง.สกร.จ.สมุทรปราการ (1)
           สุขภาพกาย (5)
           สุขภาพใจ (4)
           สุขภาพปัญญา (3)
           ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (11)
           Digital Literacy Thailand (1)
       ข้อมูลบริการ (6)
       องค์ความรู้
           e book หสม.อำเภอ (6)
           ศาสตร์พระราชา (36)
           พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (22)
           สถาปนาพระยศใหม่ ร.10 (11)
           เรียนรู้ความเป็นไทย (2)
           ไทยนิยมยั่งยืน.. (11)
           ภาษาเพื่อการสื่อสาร/อาชีพ (4)
           สุขภาวะและอนามัยในชุมชน (4)
           อาหารการกิน (1)
           OOCC ตลาดออนไลน์ (7)
           องค์ความรู้ กลุ่มผู้สูงอายุ (6)
           ส่งเสริมคุณภาพชีวิต (5)
           เศรษฐกิจพอเพียง (2)
           รู้หรือไม่ (1)
           วันสำคัญและความเป็นมา (126)
           เรื่องต้องรู้ ควรรู้ น่ารู้ ... (13)
           ใบความรู้กระดาษแผ่นเดียว (7)
           ค่านิยม 12 ประการ (1)
           สมุนไพรเป็นยา (10)
           รู้ทันโรค (11)
           ประวัติศาสตร์ไทย-ธนบุรี (6)
           ประวัติศาสตร์ไทย-อยุธยา (37)
           ประเพณีไทย (14)
           ศิลปวัฒนธรรมไทย (14)
           ลูกเสือไทย (2)
           ตำนานเรื่องเล่า/สำนวน (10)
           อาชีพ...ที่ใช่ (5)
           Smart ONIE (1)
           ความรู้Digital literacy (10)
           รู้จัก..องค์ความรู้ กันสักนิ... (2)
       แบบฟอร์มสำรวจ (8)
       สำนักงาน สกร.
       หนังสือเรียน สำนักงาน สกร.
       ONIE E-Library
       เว็บไซต์บ้านหนังสือชุมชน
       E bookห้องสมุดประชาชนอำเภอ
       youtubeห้องสมุดประชาชนอำเภอ
       ไทยมีงานทำ
       facebook ห้องสมุดอำเภอ
       ETV โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
       อะไรก็รู้กับ google
       ดูหนัง-ฟังเพลง youtube
       facebookชอบกดไล้ท์ใช่กดเลิฟ
       เกม เพื่อผ่อนคลาย
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 52,894
 
สมัครสมาชิกห้องสมุด
ข้อมูลสมาชิก
ห้องสมุด :  
เลขบัตรประชาชน * :  
รหัสผ่าน * :  
ยืนยันรหัสผ่าน * :  
คำนำหน้า * :
ชื่อ-นามสกุล * :
เพศ * :  
วัน/เดือน/ปี เกิด * : / /  เช่น 03 / 08 / 2530 เป็นต้น
อายุ :
ปี
ระดับการศึกษา * :  
อาชีพ * :  
บ้านเลขที่ / ถนน * :
ตำบล / อำเภอ / จังหวัด * :
รหัสไปรษณีย์ :      โทรศัพท์ 1 * :      โทรศัพท์ 2 :
สถานที่ติดต่อได้ง่าย :
อีเมล์ * :
ผู้ปกครอง :
ความสัมพันธ์กับผู้สมัคร :
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ :
หมายเลขโทรศัพท์ :
กรุณาป้อนตัวเลขต่อไปนี้ :
รหัสตรวจสอบ

41549

  *
Loading...