ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (27,350)
        สื่อ (5,568)
        สมาชิก (5,733)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
   E-Book
   ประชาสัมพันธ์
   ประชาคมอาเซียน
       บรูไน Brunei (1)
       กัมพูชา Cambodia (1)
       อินโดนีเซีย Indonesia (1)
       ลาว Lao (1)
       มาเลเซีย Malaysia (1)
       พม่า Myanmar (1)
       ฟิลิปปินส์ Philippines (1)
       สิงคโปร์ Singapore (1)
       ไทย Thailand (1)
       เวียดนาม Vietnam (1)
   แหล่งเรียนรู้ในห้องสมุดประชา...
       ห้องเศรษฐกิจพอเพียง (1)
       ห้องหนังสือพระราชนิพนธ์ใน... (1)
       ห้องเฉลิมพระเกียรติ
       ห้องภูมิปัญญาท้องถิ่น (1)
       ห้องอาเซียนศึกษา (1)
       ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศ... (1)
   บ้านหนังสือชุมชน
   สื่อ
       clipvdo (1)
       e-clip
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (6)
       กิจกรรมห้องสมุด (3)
       ลิงค์
           ข่าวประจำวัน (5)
           วารสาร (7)
       ข้อมูลบริการ (6)
       องค์ความรู้
           ผู้สูงอายุ
           OOCC กศน.อำเภอสามพราน ศูนย์จ...
           ชุมชนต้นแบบโครงการไทยนิยมยั่...
           ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอ... (15)
           อาเซียน (10)
       แบบฟอร์มสำรวจ (4)
       FB:ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุ...
       กศน.อำเภอสามพราน
       สำนักงาน กศน.
       สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไท...
       สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้...
       ONIE E-Library
       สำนักหอสมุดแห่งชาติ
       TK PARK
       ห้องสมุดมารวย
       หอสมุดดำรงราชานุภาพ
       ห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย
       ห้องสมุดศิลปะ The Reading Ro...
       ห้องสมุดศูนย์สร้างสรรค์งานออ...
       ห้องสมุดเนียลสัน เฮย์ส (Neil...
       ห้องสมุดสยามสมาคมในพระบรมราช...
       ห้องสมุดศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพ...
       ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สวนล...
       ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราช...
       ศูนย์รวมข่าวสารงานราชการ สมั...
       Thai MOOC
       แบบสำรวจความพึงพอใจ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 5,839
 
สมัครสมาชิกห้องสมุด
ข้อมูลสมาชิก
ห้องสมุด :  
เลขบัตรประชาชน * :  
รหัสผ่าน * :  
ยืนยันรหัสผ่าน * :  
คำนำหน้า * :
ชื่อ-นามสกุล * :
เพศ * :  
วัน/เดือน/ปี เกิด * : / /  เช่น 03 / 08 / 2530 เป็นต้น
อายุ :
ปี
ระดับการศึกษา * :  
อาชีพ * :  
บ้านเลขที่ / ถนน * :
ตำบล / อำเภอ / จังหวัด * :
รหัสไปรษณีย์ :      โทรศัพท์ 1 * :      โทรศัพท์ 2 :
สถานที่ติดต่อได้ง่าย :
อีเมล์ * :
ผู้ปกครอง :
ความสัมพันธ์กับผู้สมัคร :
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ :
หมายเลขโทรศัพท์ :
กรุณาป้อนตัวเลขต่อไปนี้ :
รหัสตรวจสอบ

35490

  *
     Learning Resources Linkage System  |  

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอสามพราน  ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม โทร. 034-325135 โทรสาร : 034-225196 Email : Samphran.2547@gmail.com

Loading...