ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (12,871)
        สื่อ (228)
        สมาชิก (7,105)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
   หสม.เฉลิมราชกุมารีอำเภอแกลง
       ข้อมูลพื้นฐาน (3)
       บุคลากร (4)
       กิจกรรมห้องสมุด (431)
   กศน.อำเภอแกลง
       ข้อมูลพื้นฐาน (1)
       บุคลากร (21)
       กิจกรรม กศน.อำเภอแกลง (25)
       การติดต่อ กศน.อำเภอแกลง (3)
   กศน.ตำบล
       กศน.ตำบลกระแสบน (3)
       กศน.ตำบลกร่ำ (3)
       กศน.ตำบลกองดิน (3)
       กศน.ตำบลคลองปูน (3)
       กศน.ตำบลชากโดน (3)
       กศน.ตำบลชากพง (3)
       กศน.ตำบลทางเกวียน (3)
       กศน.ตำบลทุ่งควายกิน (3)
       กศน.ตำบลเนินฆ้อ (3)
       กศน.ตำบลบ้านนา (3)
       กศน.ตำบลปากน้ำกระแส (3)
       กศน.ตำบลพังราด (3)
       กศน.ตำบลวังหว้า (3)
       กศน.ตำบลสองสลึง (3)
       กศน.ตำบลห้วยยาง (3)
   ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรี...
       ตำบลกระแสบน (3)
       ตำบลห้วยยาง (1)
   สื่อ
       หนังสือ (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (6)
       กิจกรรมห้องสมุด (439)
       ลิงค์
       ข้อมูลบริการ (2)
       องค์ความรู้
           วันดินโลก
       แบบฟอร์มสำรวจ (3)
       สำนักงาน กศน.
       สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง
       เพจห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราช...
       Facebook ห้องสมุดประชาชน
       ETV (โทรทัศน์เพื่อการศึกษา)
       หอสมุดแห่งชาติ
       TK Park
       หอสมุดดำรงราชานุภาพ
       ห้องสมุดมารวย
       ONIE e-library
       ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราช...
       ก.พ. (ศูนย์รวมข่าวสารงานราชก...
       สสส. (ศูนย์ให้ความรู้ด้านสุข...
       Thai MOOC (ระบบและศูนย์กลางก...
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 3,404
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

รับบริจาคหนังสือ (๒๐ กันยายน ๒๕๖๔)

รับบริจาคหนังสือ (๑๕ กันยายน ๒๕๖๔)

การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “กฎหมายลิขสิทธิ์กับบริการของห้องสมุดยุคดิจิทัล”

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
บันทึกการเสด็จพะราชดำเนิน...

พระราชสาส์น ลายพระราชหัตถ...

บรมกษัตริย์วัฒนสถาน

ความเห็นเรื่องเรือ"ส"

เจ้านายเล็กๆ - ยุวกษัตริย...


การประดิษฐานพระบรมโกศ ณ พ...


พระอภิธรรมภาษาบาลีและคำแป...


พระเจ้าอยู่หัวแห่งประเทศไ...


เครื่องประกอบพระบรมราชอิส...


ทองแดง (ฉบับการ์ตูน)

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        แม่ไม้มวยรัก          แสงตะวันของหัวใจ  
        รักต้อง...รุก          เคียงใจศิลา  
        เล่ห์กรรณิการ์          ทูนหัวผัวขา  
        เติมรักให้เต็มใจ          กลนาง  
        อุณากรรณ          สัตยนาคินทร์  
  รายการ หนังสือ ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        นวนิยาย / ทวิภพ    
  หสม.เฉลิมราชกุมารีอำเภอแกลง
      กิจกรรมห้องสมุด / รับบริจาคหนังสือ (๒๐ กันยายน ๒๕๖๔)
      กิจกรรมห้องสมุด / รับบริจาคหนังสือ (๑๕ กันยายน ๒๕๖๔)
      กิจกรรมห้องสมุด / การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “กฎหมายลิขสิทธิ์กับบริการของห้องสมุดยุคดิจิทัล”
      กิจกรรมห้องสมุด / นิเทศออนไลน์ หลักสูตรวิชาช่างประปา จำนวน ๔๐ ชั่วโมง ตำบลพังราด
      กิจกรรมห้องสมุด / นิเทศออนไลน์ หลักสูตรการแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้าน จำนวน ๓๕ ชั่วโมง (๑ อำเภอ ๑ อาชีพ) กองดิน
      กิจกรรมห้องสมุด / นิเทศออนไลน์ หลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพร (ฟ้าทลายโจร , ขมิ้นชัน , กระชายขาว) จำนวน ๑๐ ชั่วโมง ตำบลทางเกวียน-ห้องสมุด
      กิจกรรมห้องสมุด / รับชมพิธีเฉลิมฉลองงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” ประจำปี ๒๕๖๔
      กิจกรรมห้องสมุด / กิจกรรมรักการอ่านเสริมการเรียนรู้ “การทำน้ำกระชาย” เนื่องใน “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” International Literacy Day
      กิจกรรมห้องสมุด / นิเทศออนไลน์โครงการส่งเสริมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน) กศน.ตำบลกองดิน กศน.ตำบลคลองปูน กศน.ตำบลพังราด
      กิจกรรมห้องสมุด / นิเทศออนไลน์โครงการทักษะชีวิต คนไทยยุคใหม่ใส่ใจกฎหมาย กศน.ตำบลชากโดน
  กศน.อำเภอแกลง
      กิจกรรม กศน.อำเภอแกลง / การใช้งานแอปพลิเคชั่น Meet & Hangouts
      กิจกรรม กศน.อำเภอแกลง / รับมอบแอลกอฮอล์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
      กิจกรรม กศน.อำเภอแกลง / นิเทศ กศน.ตำบล ต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม
      กิจกรรม กศน.อำเภอแกลง / ส่งมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้นายอำเภอแกลง ครั้งที่ 3
      กิจกรรม กศน.อำเภอแกลง / การประชุมทบทวนและชี้แจงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
      บุคลากร / นายปฏิญญา ภู่พุ่ม
      กิจกรรม กศน.อำเภอแกลง / กิจกรรม 5ส
      บุคลากร / นางสาวพัชญ์ธินันท์ ลู่สวัสดิกุล
      กิจกรรม กศน.อำเภอแกลง / ส่งมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้นายอำเภอแกลง ครั้งที่ 2
      บุคลากร / นางเสาวภา ประทุมวี
  กศน.ตำบล
      กศน.ตำบลสองสลึง / ที่ตั้ง
      กศน.ตำบลสองสลึง / บุคลากร
      กศน.ตำบลทางเกวียน / ที่อยู่
      กศน.ตำบลห้วยยาง / ที่ตั้ง
      กศน.ตำบลวังหว้า / ที่ตั้ง
      กศน.ตำบลพังราด / ที่ตั้ง
      กศน.ตำบลปากน้ำกระแส / ที่ตั้ง
      กศน.ตำบลบ้านนา / ที่ตั้ง
      กศน.ตำบลเนินฆ้อ / ที่ตั้ง
      กศน.ตำบลทุ่งควายกิน / ที่ตั้ง
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้อำเภอแกลง
      ตำบลกระแสบน / นางพรรณี วรรณศิริ
      ตำบลกระแสบน / นางนพพร บำรุงราษฎร์
      ตำบลห้วยยาง / นางอำไพ คมขำ
      ตำบลกระแสบน / นายอ๋อย วงศ์เนียม
     Learning Resources Linkage System  |   นางสาวพัชญ์ธินันท์ ลู่สวัสดิกุล ถนนบ้านบึง-แกลง ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110 โทร.0-3867-4153
Loading...